Category Archives: สังคม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

วันที่ 2 มี.ค.63 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี อ.ธัญบุรี จรูญศักดิ์ สิงหเดช รอง ผวจ. ปทุมธานี ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนางวิจิตรา บูรณะวานิช ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พร้อมคณะให้การต้อนรับ

บรมครูรับอาจารย์เขียว เทพทอง เป็นศิษย์สายนาฏศิลป์

วันที่ 27 ก.พ.62 ที่มูลนิธิฤาษีพระมุนี อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่  อาจารย์เขียว เทพทอง ได้เดินทางเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู นำโดย ท่านบรมครู สมบัติ แก้วสุจริต ท่านได้อ่านโองการไหว้ครู ตามสายนาฏศิลป์ โดยตรง พร้อมทั้ง รำถวายครู อีกทั้ง ได้ทำน้ำมนต์ รวมทั้งแป้งกระแจะ จุนเจิม เพื่อให้ลูกศิษย์ ทุกคนได้รับ สิ่งมงคลในพิธีกรรม จากนั้นท่านได้ให้อาจารย์และเหล่าศิษย์ สรงน้ำ เทพเทวดา พร้อมให้แป้งกระแจะจุนเจิมองค์เทพ ที่ประกอบในพิธี เพิ่มความเป็นสิริมงคล ตามศาสตร์ครูนาฏศิลป์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พัฒนาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

วันที่ 30 ม.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางวิจิตร บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานวันเด็ก เมล็ดพันธุ์ของพระราชา จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 ม.ค. 2563 นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีเปิดงานเปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้แบบมีชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา เป็น “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา”

รองนายกรัฐมนตรี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นประธานพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน

งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ.นครปฐม

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562  ที่โรงแรม ไมด้าแกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ดำเนินการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564