Category Archives: ข่าวทั่วไป

โรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการ “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันที่ 30 ต.ค.62 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการพึ่งภูมิปัญญาในท้องถิ่นตามสภาพของแต่ละชุมชน  และตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ จึงมีนโยบายเพื่อการคุ้มครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วม”พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แด่ พระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) นธ.เอก ศศ.ม.กิติมศักดิ์ ซึ่งภายในงานได้มีประชาชนชาวบ้านตำบลท่าไม้ แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา

ผู้ว่าฯปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. อำเภอเมืองปทุมธานี

วันที่ 22 ต.ค.62 ที่สวนเทพปทุม ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก

กขป.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง

ดร.ธงชัย  กันพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง (ทีมวิชาการ) เขตพื้นที่ 4  ครั้งที่ 2 /2562 กล่าวเปิดประชุม และนำเสนอ พร้อมสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ณ จ.ระยอง  ในระหว่าง 20 – 21 กันยายน 2562 โดย กขป.เขตพื้นที่ 6 เขตเจ้าภาพได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 เขตพื้นที่ คือ เขต 4 เขต 5  เขต 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานซึ่งเขตพื้นที่ 4 ได้รับมอบหมาย เสวนาการจัดการขยะชุมชน  (ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่องเสวนาเกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย คุณสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางขันหมาก จ.ลพบุรี และเสวนาโภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยฯ นายกจีรทิปต์  ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ จ.อ่างทอง

มทร.ธัญบุรี “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด มอบหมวกมัดย้อม จำนวน 200 ใบ ให้กับนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

อาชีวะร่วมจัดกิจกรรม ศธ. จัดอาชีวะอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ