Category Archives: การศึกษา

อาชีวะรวมพลังอาสา พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ บริการฟรี 252 ศูนย์ทั่วไทย พักรถ-พักคน เทศกาลสงกรานต์ 2561

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ แต่ยังผลิตกำลังคนให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะรู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือสังคมได้ ทั้งยังได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล………………..

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้า‘เอคโค่ วี’ โชว์ห้องเรียนสุดไฮเทค ยกเครื่องภาษาอังกฤษทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปฏิบัติการเชิงรุก ขยายผลโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ต่อยอดจัดอบรมเข้ม ครู-นักเรียนอาชีวะ กว่า 428 แห่ง ทั่วประเทศ เตรียมใช้แอปพลิเคชั่น ‘EchoVE’ ปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมจัดการแข่งขันชิงทุนการศึกษาและดูงานที่ประเทศสิงคโปร์  รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท จูงใจเด็กอาชีวะฝึกภาษาอังกฤษ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล’ ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจในการผลักดัน และขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยและเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาต่อ และ ประกอบวิชาชีพ “เพื่อปรับให้การศึกษาไทยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 อันเป็นยุคที่เรียกได้ว่าระบบดิจิตอลเข้ามา…………..

เลขาฯสอศ.เยี่ยมให้กำลังใจนศ.วท.ถลาง และร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต เครื่องบินเล็กตก ระหว่างศึกษาดูงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 7.25 น. นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้    ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์จากกรณีเครื่องบินเล็กตก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต และนักศึกษา เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต………………..

เลขาฯ สอศ.เยี่ยมให้กำลังใจนศ.วท.ถลาง และร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต เครื่องบินเล็กตก ระหว่างศึกษาดูงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์จากกรณีเครื่องบินเล็กตก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นครูผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต และนักศึกษา เป็นนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง จังหวัดภูเก็ต………………

อาชีวะหนุนธุรกิจ SMEs เสริมสร้างทักษะเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาบุคลากรครู นักเรียน นักศึกษาสอศ.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยผลการประกวด “โครงการอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ” ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความสำคัญกับกิจกรรมในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ แก่บุคลากรครู นักเรียนและนักศึกษา ในสังกัดสอศ. ให้มีโอกาสเรียนรู้การทำธุรกิจ เพื่อให้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา นับเป็นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแก่บุคลากรและผู้เรียนอาชีวศึกษา………………

ปทุมธานี.สอศ.จัดประกวดสุดยอด นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์-หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ3 มี.ค. 61ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

ดร. สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษามีโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านวิชาการ และกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561………..