Category Archives: การศึกษา

สำนักวิทยาบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัล “ห้องสมุดสีเขียว” ประจำปี 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2562 อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตร รางวัลห้องสมุดสีเขียว(Green Library) ประจำปี 2561 จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีในโอกาสที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ……….

อธิการบดี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนต้นแบบสระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง สืบสานพระราชปณิธานของพ่อสู่การขยายเครือข่ายและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว……..

เชียงราย. รมช.ศธ. จับมือภาคีเครือข่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา พื้นที่นาโต่

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย…………

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจาก มรภ.พระนครศรีอยุธยา

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช………

สอศ.จับมือกนอ. ส่งเสริมชุมชนสานฝัน ปั้นอาชีพ รอบนิคม EEC

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการสานฝัน ปั้นอาชีพ” พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สอศ.มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ…………

นศ.มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัลชมเชย ประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 6

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างวัฒนธรรมประจำชาติ ไม่ยังหมู่นักศึกษา สถาบันต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้รับประสบการณ์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้………