Category Archives: การศึกษา

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ประกาศนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ว่า ตามเจตนารมณ์ 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรม อ.สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ นำร่อง PLC รร.24 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สภ.เมืองปทุมธานี นำอุปกรณ์การเรียนการกีฬา มอบ รร.บ้านโป่งกระสัง

สภ.เมืองปทุมธานี โดยการนำของ พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ (ผกก.สภ.เมืองปทุม) มอบหมายให้ จนท.นำ อุปกรณ์การเรียนและเครื่องกีฬา หลังจากที่ได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอลประเพณี” (ครั้งที่5) เพื่อความสามัคคีและการกุศล  นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ซื้ออุปกรณ์การเรียนการกีฬา มอบให้โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง ต.หาดขามอ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

รมต.กระทรวงการอุดมศึกษา เปิดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยฯ ณ ม.รังสิต ปทุมธานี

วันที่11 ม.ค.63 ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games” โดยมีดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

อาชีวะสรุปเทศกาลปีใหม่ 7 วัน “พักรถ-พักคน” ’39,619’ คัน เข้าใช้บริการ

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยถึงการทำงานของศูนย์ “อาชีวะอาสา” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่เปิดให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟรี โดยให้บริการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ช่วงเวลา 08.00-00.30 น. จำนวน 259 ศูนย์ บนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ