Category Archives: การศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ แก่นักเรียน นักศึกษา 245 โรงเรียน

วันที่ 17 ก.ย.62 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ครู อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธี

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว จัดงานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) “สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมปางสีดา และศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562

มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าผลประเมินคุณภาพ ระดับคุณภาพดี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ตรวจประเมินฯ ทั้งภายในและภายนอก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้พระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) อักษรย่อ ทล.บ. จำนวน 3,265 คน

นศ.มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมการประกวดลิปซิงค์แอ็คติ้ง คอนเทสต์ ในงานปทุมธานี มาร์เกต 4.0

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความสามารถในการประกวดลิปซิงค์แอ็คติ้ง คอนเทสต์ ในงานปทุมธานี มาร์เกต 4.0(Pathum Thani Market 4.0)ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 การประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมตัดสินการประกวด ประกอบด้วย ผศ.อุทัย ยะรี ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.ทิพย์ภาศิริ แก้วเทศ และคุณธนิตย์ โต๊ะศิลา ซึ่งได้รับความสนใจ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวนมาก

สอศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เป็นประธานการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.  2562 โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มิสซุน หลิง เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มิสเตอร์ หวัง ผู้แทนสำนักงานขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ร่วมพิธี ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ