Category Archives: การศึกษา

อาชีวะพัฒนาพื้นที่สาธารณะโครงการ “บึงสวย น้ำใส บางบอนร่วมใจพัฒนา”

นายณรงค์  แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ เพื่อเป็นกรอบชี้นำให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า  ซึ่งที่ผ่านมา การจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดปทุมธานี ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้ร่วม”พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี แด่ พระญาณวิกรม (อุเทน สิริสาโร) นธ.เอก ศศ.ม.กิติมศักดิ์ ซึ่งภายในงานได้มีประชาชนชาวบ้านตำบลท่าไม้ แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา

มทร.ธัญบุรี “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง”

ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด มอบหมวกมัดย้อม จำนวน 200 ใบ ให้กับนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โครงการ “ทำด้วยมือ ส่งมอบด้วยใจ หมวกมัดย้อมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ผลงานของอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

นศ.มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าชมเชย ออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) น.ส.นันทกาญ สุขเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ได้รับรางวัลครั้งนี้ กล่าวว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ถึงจะเป็นรางวัลชมเชย แต่ตนมีความตั้งใจมาก และถือเป็นรางวัลใหญ่ของตนเพราะเป็นรางวัลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับ concept

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึบซับแนวทางการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475 โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า

อาชีวะร่วมจัดกิจกรรม ศธ. จัดอาชีวะอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี” พร้อมปล่อยคาราวาน อาชีวะอาสา Fix it Center ร่วมด้วยช่วยประชาชน ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจํากระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ