เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฏีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562

วันที่ 14 พ.ค.62 ที่เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 พร้อมด้วย นายวีระ ทวีชนม์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี……..

ด้วยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ จึงทรงพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ชาย – หญิง ในเรือนจำ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเรือนจำจังหวัดปทุมธานี มีผู้ต้องราชทัณฑ์ ทั้งสิ้น จำนวน 2,446 คน ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสแรกในวันนี้ จำนวน ทั้งสิ้น 19 คน  ชาย 15 คน หญิง 4 คน  และในโอกาสต่อไปในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 อีก 172 คน สร้างความปิติยินดีให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการดำเนินการด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการจัดหางานทำการเดินทางกลับภูมิลำเนา ด้านสุขอนามัย ตลอดจนด้านการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเรือนจำฯ ได้ดำเนินการพร้อมแล้ว

ทีมข่าวปทุมธานี / รายงาน