บ.เอ็ดดี้โกลด์ พราว2 มอบทุนนักโทษที่ได้รับอภัยโทษ ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 10 พ.ค.2562  ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์  นายอำเภอธัญบุรี นางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1จำกัด นายบุญมี วิบูลย์จักร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี ได้ร่วมมอบทุน แก่นักโทษที่ได้รับอภัยโทษ จำนวน 9ทุนๆละ 10,000 บาท ในโครงการคืนคนดีสู่สังคม………

โครงการคืนคนดีสู่สังคม” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโอกาสในการแก้ไขฟื้นฟูและสามารถกลับตนเป็นคนดี  รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เข้าทำงานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเอกชน เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติและพฤตินิสัยให้ผู้กระทำผิดเกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเองและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงาน และเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานจากนายจ้างและบริษัทเอกชนนางสาวเพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 1จำกัด กล่าว่าบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว1จำกัด ได้คำนึงถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของ จังหวัดปทุมธานีและของประเทศ ขณะนี้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านช่างฝีมือต่างๆมากมาย อย่างเช่น ช่างทำทอง บริษัทเอ็ดดี้โกลด์ พราว1จำกัด จึงร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐจัดฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างทำทองรูปพรรณให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน สาขาช่างทำทองให้แก่สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้ต้องขังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การต่อทองเป็นลวดลาย และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ หลังพ้นโทษสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และเมื่อผ่านการฝึกอมรมแล้ว ผู้ต้องขัง จะได้รับวุฒิบัตรที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน ออกให้ วุฒิบัตรนี้สามารถเอาไปลดหย่อนโทษได้

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน