สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2559-2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,160 คน………………

 โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้อนุมัติปริญญา ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย พระญาณวิกรม (อุเทน ฉายา สิริสาโร) เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร   โดยมหาวิทยาลัยได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนา พรมเผ่า ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนางสมคิด รุ่งแจ่ม ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทางการศึกษาด้วยการจัดทำโครงการอ่านออกเขียนได้ โครงการพัฒนาครู โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาแบบองค์รวมและโครงการแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท โดยมีโครงการนำร่องในจังหวัดปทุมธานี 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน และจังหวัดสระแก้ว 19 ตำบล 25 หมู่บ้าน