ประเพณีนิยม. สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ สวยงาม อลังการ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 เม.ย.62 ที่ลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ,นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และ นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญ2562และร่วมรดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันคับคั่ง…………งานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ 2562 จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะเป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่มชน อาทิ ไทยรามัญ ไทยจีน และ ไทยมุสลิม บรรดาลูกหลานของกลุ่มชนเชื้อสายต่าง ๆ ยังคงดำรงชีวิตตามรูปแบบเฉพาะของตนอยู่ โดยเฉพาะสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ “ชาวมอญ”ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นในอำเภอสามโคกแต่ละกลุ่มชน มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ตามบริบทของสังคม รวมถึงประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มชนเหล่านี้ได้สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมา จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ล้ำค่า และประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและ เกี่ยวพันกับวิถีชิวิตของชาวปทุมธานีมาอย่างยาวนาน ทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดงานที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม เพราะเทศกาลสงกรานต์ ไม่เฉพาะชาวจังหวัดปทุมธานีที่ให้ความสำคัญ แต่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศ ที่จะร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ตามธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่ สำหรับจังหวัดปทุมธานีของเรานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามีชาวไทยเชื้อสายมอญมาตั้งหลักปักฐานกันตั้งแต่ในอดีต เราก็ได้เห็นการสืบทอดประเพณีมาอย่างต่อเนื่องด้าน นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “งานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ ประจำปี 2562” นี้ว่า ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มุ่งเน้นการดำเนินการตามนโยบาย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมเอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์ มีรายได้และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นและเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ประเพณีท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัด รวมถึงอนุรักษ์สืบทอดอย่างจริงจังและในวิธีที่สร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว ผ่านการจัดงานเทศกาลทางประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับ กิจกรรมที่สำคัญในงาน จะประกอบไปด้วย ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี นำโดยนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี, อำเภอสามโคกนำโดยนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก ,อำเภอธัญบุรีนำโดยนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี, อำเภอคลองหลวงนำโดย นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง,อำเภอหนองเสือนำโดย นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ ,อำเภอลำลูกกานำโดยนายยงยุทธ  ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา อำเภอลาดหลุมแก้วนำโดยนายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอลาดหลุมแก้วและนิทรรศการจากกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชนในจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชน “ของดีบ้านฉัน” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรวมไปถึงการทำข้าวแช่ จากร้านข้าวแช่เจ้าดังของจังหวัดปทุมธานีกว่า 10 ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นชื่อกว่า 10 ร้าน และ ไฮไลต์ของกิจกรรมคือการส่งข้าวแช่พ่อเมือง และการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดปทุมธานี ในส่วนของกิจกรรมบันเทิง ผู้มาร่วมชมงานจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชนพื้นเมืองทั้งชาวไทย และชาวมอญ การสาธิตทำอาหารไทย-มอญ การแสดงประชันวงปี่พาทย์มอญ กิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย พบกับอุโมงค์น้ำและม่านน้ำขนาดใหญ่การประชันวงปี่พาทย์มอญ 20 โค้ง และกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ มากมายนอกจากนี้ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังทุกวัน ประกอบด้วย เสรี รุ่งสว่าง เอิ้นขวัญ วรัญญา และบิว กัลยาณี และที่ขาดไม่ได้คือ กิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2562โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 เมษายน 2562 ที่ลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน