ปทุมธานี.นายกฯ’ห่วง โรคพิษสุนัขบ้าหน้าร้อน สั่งกรมปศุสัตว์ปูพรมกำจัดพิษสุนัขบ้า Kick Off ฉีดวัคซีนหมา-แมว ฟรีทั่วไทย

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 91 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมควร  ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  นายธีรทัศน์ ศิริแดง. ประมงจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า……….

และร่วมกันปล่อยขบวนรถชุดปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าออกเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อพบปะประชาชนและเยี่ยมชมจุดปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวและรถผ่าตัดทำหมัน เคลื่อนที่ของกรมปศุสัตว์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวโดยระบบ Thai rabies.Netการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และ ชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557จากการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในต้นปี 2561 ที่มีแนวโน้มจะขยายเป็นวงกว้าง โดยช่วงต้นปี ม.ค. – เม.ย. 2561 ตัวอย่างในสัตว์เลี้ยงที่พบโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,121 ตัวอย่าง และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 12 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค    ทำให้สถานการณ์การเกิดโรคเริ่มคลี่คลายลงในปลายปี 2561 และปัจจุบันปี 2562 ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ของพี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้ “รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ”พาสุนัข แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปี ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์    ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 (4 เดือน) และมีการ Kick Off รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศพร้อมกันในวันนี้ โดยมีกิจกรรมฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันและนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอย้ำว่า พี่น้องประชาชน อย่าลืม 1มีนาคม–30 มิถุนายน 2562 ฉีดวัคซีนฟรีทั่วไทยการควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงเกษตรฯโดย กรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน มีเป้าหมายภายในปี 2563 ต้องไม่พบโรคทั้งในคนและในสัตว์โดยได้ถอดบทเรียนในอดีต สิ่งที่ค้นพบ คือ เรื่องการกระจายวัคซีนลงในพื้นที่ไม่ทั่วถึงและขาดแคลนในบางพื้นที่  ได้แก้ไขโดยมีการบูรณาการบริหารจัดการวัคซีนร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และภาคเอกชนผู้นำเข้าวัคซีน พบว่าในปีนี้มีความต้องการวัคซีนจำนวน 14.3 ล้านโด๊ส วัคซีนที่นำเข้ามามีจำนวน 14.9 ล้านโด๊ส ทำให้วัคซีนในปีนี้มีเพียงพอและทั่วถึงทุกพื้นที่ อีกทั้งได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาวัคซีนขาดแคลน สร้างความมั่นคงด้านวัคซีน ส่วนคุณภาพวัคซีนมีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในภาคสนามภายหลังการฉีดวัคซีนโดยหน่วยงานภายนอก โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าวัคซีนมีคุณภาพสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริมว่า ขอให้ประชาชนประสานขอรับบริการตามกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้าน อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวัง หากพบสุนัข แมว อาการสงสัยป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่   หรือแจ้งสายด่วนของ กรมปศุสัตว์ 063-225-6888 หรือผ่านแอพพลิเคชัน DLD 4.0 “แจ้งการเกิดโรคระบาด” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทันท่วงที ทั้งนี้ หากท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคอย่างเคร่งครัด สัตว์ของท่านจะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า และขอให้ระลึกไว้เสมอว่า “รัก-เลี้ยง-รับผิดชอบ” พาสุนัข แมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคทุกปีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่ออีกว่ากระทรวงเกษตรและ สหกรณ์มีนโยบายในการเร่งรัดการจัดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จ- พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพ.ศ.2560-2563 โดยจะต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มแข็งและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชนทั้งนี้จะมีการดำเนินงานตามโครงการและมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมโรค และหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ที่เกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน