กรรมการสงเคราะห์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ทอดผ้าป่าสามัคคี ซื้อเครื่องขยายเสียงให้กับศูนย์ฝึกฯ ใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน

วันที่ 12 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุม ศูนย์ฝีกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ต.คลองโยง อ.พุทมณฑล จ.นครปฐม นางจินดารัตน์ ดำรงสกุล ประธานกรรมการสงเคราะห์ศูนย์ฝึกฯเยาวชนสิรินธร ในนามตัวแทนคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะผ้าป่าสามัคคี มาพร้อมกัน โดย พระครูโกศล วิบูลย์กิจ วัดยานนาวา ประธานฝ่ายสงฆ์ นายปณฐ-นางปิยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ประธานในพิธีฝ่านฆาราวาส  ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์-ดร.ชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล -ดร.ศรีนวล คำดี-ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ-คุณบุญเรือน อุดมพานิช-คุณจินดารัตน์ ดำรงสกุล-คุณประดิษฐ์ อ่อนรักษ์-คุณธนภัทร อารีพรพิมล-คุณอุไรวรรณ ยิ้มเล็ก (ประธานอุปถัมภ์)…………

สืบเนื่องจากคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือ สนับสนุน ภารกิจของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ ในเขตปริมณฑลประกอบด้วยศูนย์ฝึก บ้านมุทิตา บ้านอุเบกขา บ้านกรุณา บ้านปรานี และศูนย์ฝึกสิรินธร เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานให้สำเร็จลุล่วงสอดคล้องและสนองต่อนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม

 และนโยบายของรัฐบาลจากการทำงานที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ได้รับการประสานงานจากศูนย์ฝึกและอบรมและเยาวชนสิรินธรว่า ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง ยังขาดเครื่องขยายเสียงเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องเสียงเพื่อจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งประมาณ 3,000 – 3,500 บาท ทางคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกระทั่งได้มีมติให้จัดกิจกรรมผ้าป่าการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนเครื่องขยายเสียงให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนร่วมทำบุญเป็นเงินทั้งสิ้น 73,340 บาทหลังจากเสร็จงานผ้าป่าสามัคคี นายปณฐ-นางปิยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พร้อมพระครูโกศล วิบูลย์กิจ และคณะกรรมการสงเคราะห์ เดินทางไปที่ ศูนย์ฝีกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อให้กรรมการสงเคราะห์เข้าเยี่ยมดูผู้ถูกกักกันในสถานแรกรับ

ไพศาล เชิดชูชาติ / รายงาน