สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพ พิจารณาคุณสมบัติกรรมการสงเคราะห์ระดับดี-ระดับดีมาก ให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุม ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินทร ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพ พร้อมด้วย ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) กรรมการสงเคราะห์ เดินทางมาร่วมประชุม โดย ผอ.บุญเลิศ แก้วจันทร์ ผอ.ศฝ.สิรินทร – ผช.ธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผช.ผอ.ศฝ.สิรินทร ได้เชิญเข้าร่วมประชุมหารือ กรณีนำเด็กที่นิสัยดี มารยาทเรียบร้อย มีความสามารถเข้าร่วมฝึกทำงานนอกศูนย์ฝึก โดยศูนย์ฝึกจะร่วมประสานงานกับบริษัทห้างร้านที่รับสงเคราะห์ฝึกงานอาชีพ เพื่อให้สามารถไปทำงานอาชีพ หรือสามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้เมื่อถึงเวลาปล่อยตัว  และถือเป็นกิจกรรม-ผลงานของ กรรมการสงเคราะห์ ที่อาสาเข้ามาสอดส่องดูแล เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางเพื่อป้องปรามเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น…(Clip)

ตามที่ระเบียนกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีการสรรหาและการค้นจากตำแหน่งของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ พ.ศ. 2558 ข้อ 8 (2) กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ มีอำนาจในการพิจารณาคุดเลือกและเสนอชื่อกรรมการสงเคราะห์เพื่อเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นในแต่ละปีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานของกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานของกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นนั้นแทนประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2560 โดยผลงานทั่วไปของกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นที่ใช้พิจารณา ในเข้าไปเยี่ยมเยียนเด็กและเยาวชน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนที่สถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรม ด้วยตนเองหรือผู้แทนซึ่งไม่ใช่กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ในปีที่พิจารณาและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ของจังหวัดด้วยตนเองเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด หรือปรับแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในปีที่พิจารณาผลงานเฉพาะของกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นที่ใช้พิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นจะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นเพียงระดับเดียว ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดี จะต้องมีผลงานตั่งแต่ 3-5 คะแนนในปีที่พิจารณา กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีมาก จะต้องมีผลงานตั่งแต่ 6-11 คะแนนในปีที่พิจารณากรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรม จะต้องมีผลงานตั่งแต่ 16 คะแนนขึ้นไปและมีผลงาน 3 กิจกรรมขึ้นไปในปีที่พิจารณา ทั้งนี้หากกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดี หรือระดับดีมาก มีผลงานเฉพาะรวมกันสะสมจนถึงระดับกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรม หรือกรรมการสงเคราะห์แม้จะมิได้เคยได้รับเลือกเป็น กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดี หรือระดับดีมาก แต่มีคะแนนสะสม 12 คะแนนขึ้นไปในปีที่พิจารณาได้รับเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ให้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรมในปีนั้นได้ กรรมการสงเคราะห์จะต้องมีผลงานทั่วไปในปีที่พิจารณา

 

และมีผลงานเฉพาะตามตารางท้ายประกาศนี้ในปีที่พิจารณา การจัดเก็บผลงานทั่วไปและผลวานเฉพาะให้กรรมการสงเคราะห์แจ้งรายละเอียดต่อผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการเก็บรวบรวม โดยผู้ที่จะได้เป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น แต่ละระดับ กรมพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจะพิจารณาจากเกณฑ์ผลงานเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสงเคราะห์สามารถนำผลงานเฉพาะคณะประเภทผลงานกันได้ตามตารางท้ายประกาศนี้ เพื่อได้รับคัดเลือกเป็นการรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดี ระดับดีมาก หรือระดับกรม แล้วแต่กรณีในปีที่พิจารณาการพิจารณาผลงานเฉพาะตามวรรคหนึ่ง กรณีกรรมการสงเคราะห์หลายคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กหรือเยาวชนในรายเดียวกัน แต่ต่างประเภทผลงานเฉพาะกันให้ถือเป็นผลงานเฉพาะรายบุคคลแยกต่างหากจากกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีของกรรมการสงเคราะห์หลายคน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในผลงานเดียวกัน คราวเดียวกัน ไม่อาจนับรวมเป็นผลงานเฉพาะรายบุคคล แต่ให้เป็นผลงานเฉพาะของกรรมการสงเคราะห์คนหนึ่งคนใดตามที่ตกลงกันได้ โดยให้ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้เก็บรวมรวมข้อมูลและรายงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานเป็นรายปี ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปีสำหรับกรรมการสงเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์ระดับดี ระดับดีมาก หรือระดับกรม โดยพิจารณาผลงานทั่วไปในปีที่พิจารณาและมีผลงานตามตารางท้ายประกาศนี้ในปีที่พิจารณาด้วย การประกาศเกียรติคุณและโล่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดทำใบประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นพร้อมโล่ และการเสนอชื่อเพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบให้กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นนั้น กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดี ได้รับประกาศเกียรติคุณ กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับดีมาก ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ ส่วนกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับกรม ได้รับประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่ และได้เสนอชื่อให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ไพศาล เชิดชูชาติ / รายงาน