สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ ประชุมครั้งที่ 2/2562

ประชุมวาระ2/2562 สืบเนื่องจาก 8 มกราคม พ.ศ. 2561 สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ ได้เปิดประขุมครั้งที่ 1/2562 เพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดแนวทาง และการบริหารสมาคมฯ ให้เป็นรูปธรรมพร้อมให้ผู้เข้าร่วมประชุม ลงมติ โดยวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว) ประธานเปิดประชุมโดยมี ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) ประธานที่ประชุมพร้อมคณะบริหาร – กรรมการและตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม…….

โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ที่ให้คณะกรรมการการประชุมรับรองโดยแถลงที่ประชุมทราบถึงอุปนายกแต่ละภาค มีการแต่งตั้งพร้อมระเบียบของการบริหารในแต่ละภาค ร่วมถึงระเบียบการรับสมาชิก และการเงินในแต่ละภาคให้ที่ประชุมพิจารณาดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว)ประธานที่ประชุมมีคณะกรรมการและตัวแทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ได้แถลงที่ประชุมทราบสมาคมดำเนินการจดทะเบียนแล้ว ชื่อว่า “สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์” วัตถุประสงค์หลัก 6 ข้อตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับชื่อสมาคมและวัตถุประสงค์ที่ทางราชการได้กำหนดให้ เรื่องที่มาของการเงินในการจัดตั่งสมาคมและเงินคงเหลือของสมาคมได้แถลงที่ประชุมทราบเงินที่จัดงานจากชมรมพระเวทย์มีรายรับ รายจ่าย ตามบัญชีให้คณะกรรมการที่ร่วมประชุมตรวจสอบยอดคงเหลือทั้งสิ้น  380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ในที่ประชุมทำการตรวจสอบบัญชีตามที่ประธานได้เสนอยอดคงเหลือลงมติรับทราบกับวงเงินที่เหลือเป็นเอกฉันท์เรื่องเงินที่เหลือนำเข้าบัญชีสมาคมของปรึกษาสมุห์บัญชีก่อนในปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบการเสนอ แล้วค่อยดำเนินการเปิดบัญชี ในนามของสมาคมร่วมถึงแต่งตั้ง ผู้มีอำนาจในการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมต่อไปโดยให้แจ้งที่ประชุมทราบในวาระต่อไปเรื่องการเชิญผู้มาเป็นกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมได้แถลงที่ประชุมทราบสมาคมจำเป็นต้องมีผู้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มด้วยสมาคมเกี่ยวกับพระเวทย์ สักยันต์ และโหราศาสตร์ จึงขอที่ประชุมลงมติโดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับที่ประธานที่ประชุมเสนอจึงได้มีการแต่งตั้งเพิ่ม อาจารย์เฉลิม ทองด้วง – นางสาวพิมไหมทอง ศักดิพัดโภคิน กรรมการสมาคม พร้อมกันนี้เสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปณฺโญ ป.ธ.๙)  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร- พระสุวรรณมหาพุทธภิบาล (เจ้าคุณโฮ่) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร – พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร -พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข วัดประดู่- พระครูธรรมธรสมทรง  ธัมมทินโน (หลวงพ่อแป๊ะ) – หลวงพ่อประสูติ วัดในเตา- พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ รก.เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ(ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด) – ลวงพ่อพระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ) – รองเจ้าอาวาสวัดกู้ ที่ปรึกษาสมาคมเพิ่ม  แต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถ ดร.สาโรจน์ ดาราสมาน – นายปณฐ  เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา – พลตำรวจเอก สกลรัฐ ธีระสวัสดิ – พลเอกเดชา  ปุญญบาล – ดร.อภินิตา ไชยชนะการแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ได้เสนอที่ประชุมให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อบริหารงานของสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะทำงานดังต่อไปนี้ 1.ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ  2.ดร.สุบิน  นะหน้าทอง  (อาจารย์สุบิน) ดำรงตำแหน่งอุปนายก  3.ผกร.อ.ดร. ฐิติกร  เสมาเงิน ดำรงตำแหน่งอุปนายก  4.นายบุญฤทธิ์  สุดสวาท (อาจารย์ถึง คงทน) ดำรงตำแหน่งอุปนายก   5.นายคงศักดิ์  ชัยลังกา  (อาจารย์หนานคง) ดำรงตำแหน่งอุปนายกภาคเหนือ  6.ปู่ต้อม ดำรงตำแหน่งอุปนายกภาคอีสาน  7.อาจารย์เณรดอย  เมืองตรัง  ดำรงตำแหน่งอุปนายกภาคใต้  8.นายณัฐวุฒิ  อินทรดิษฐ์  (อาจารย์ไผ่) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  9.อาจารย์สรรค์ คงเวชย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  10.อาจารย์เฉลิม ทองด้วง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 11.อาจารย์ปุ๋ย วัดบางพระ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  12.นายฐิติกร นาคสุข (อาจารย์เทพ พงษ์ศวดาร) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  13.อาจารย์แมน กรรมการบริหาร  14.อาจารย์สิทธิชัย  พัทลุง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  15.คุณพิมไหมทอง ศักดิพัดโภคิน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร  (ตามมติที่ประชุมครั้งที่1)

จากนั้นที่ประชุมได้ประชุมหารือในวาระเรื่อง – ใบประกาศของชมรมฯ โดยประธานได้แถลงเรื่องการทำใบประกาศของชมรมฯ ในส่วนที่ทำใหม่ทั้งหมดให้ที่ประชุมรับรองพร้อมวิธีการส่งใบประกาศให้แก่สมาชิกของชมรมพระเวทย์เดิม  วาระเรื่อง – งบการเงินของสมาคมฯ ประธานในที่ประชุมเสนอให้มีการนำเงินเข้าบัญชีสมาคมในส่วนที่เหลือโดยกำหนดผู้เบิกจ่ายในบางข้อให้ที่ประชุมรับรอง วาระเรื่อง – ผลงานในแต่ละภาคให้พิจารณาโดยประธานแจ้งที่ประชุมเรื่องการทำงานของแต่ละภาคให้กำหนดเงื่อนไขชัดเจนต่อที่ประชุม  วาระเรื่อง – การปฏิบัติตัวของกรรมการสมาคมและสมาชิกของสมาคมฯ ประธานได้ประชุมแถลงเรื่องการปฏิบัติตัวของสมาชิกและกรรมการของสมาคมควรมีกฎข้อบังคับโดยให้แจ้งที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้ วาระเรื่อง – การทำบัตรกรรรมการ สมาชิกและฝ่ายต่าง ๆ ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบเรื่องการทำบัตรสมาชิกสมาคมและกรรรมการฝ่ายต่างๆ โดยกำหนดให้มีค่าใช้จ่ายในการทำบัตรโดยขอมติที่ประชุม วาระเรื่อง – การใช้จ่ายในการเบิกเงินสำรองจ่ายต่างๆ ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และกรณีต้องมีเงินสำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาหลังจากเสร็จประชุม ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ นายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ นำคณะบริหารพร้อมสมาชิกเข้านมัสการ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปณฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถระสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระสุวรรณมหาพุทธภิบาล (เจ้าคุณโฮ่) รองเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) โดยท่านได้เมตตาเป่าเสกผ้าสไบของชมรมให้เพื่อความเป้นสิริมงคลกับสมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน

ไพศาล เชิดชูชาติ / เรียบเรียง