ปทุมธานี เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านการเกษตร

วันที่ 11ม.ค.62 ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชตำบลบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชาธิป  รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 150 คน…(Clip)

นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดงาน“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ทุกสาขา ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ให้กับเกษตรกรจนบรรลุผลสำเร็จ ตรงตามความต้องการและทันต่อเหตุการณ์ โดยการนำคลินิกเกษตรต่างๆ เข้าไปหาเกษตรกรและให้บริการถึงพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งเป็นหน่วยบริการให้กับเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้

โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย โดยเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิต และขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน และสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางคูวัด ให้บริการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หรือติดตามเข้าร่วมการจัดงานครั้งต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ใกล้บ้านท่าน

ภาพข่าวโดย / ทีมข่าวปทุมธานี