จังหวัดปทุมธานีเตรียมพร้อม สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ 7 ม.ค.62 ที่หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  โรงเรียนปทุมวิไล  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายผล  ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดการประชุม“จังหวัดปทุมธานีเตรียมพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป” โดยมีนายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบรรยาย ในหัวข้อ “กฎหมายและระเบียบที่สำคัญในการเลือกตั้ง ส.ส.” และ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จังหวัดปทุมธานี  พร้อมด้วย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน  ปลัดจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการในศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม…(Clip)

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และโครงสร้างของสภาผู้แทนราษฎร ที่มีความแตกต่างจากกฎหมายเดิมหลายประการ  นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ต้องได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึง ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริงดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เล็งเห็นว่า บุคคลที่สามารถทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น เป็นที่พึ่งในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้กฎหมายใหม่แก่ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องเข้าถึง พี่น้องประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมายคือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และผู้บริหารของภาคเอกชน จึงได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมหัวข้อ “จังหวัดปทุมธานีเตรียมพร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สำคัญแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย อัยการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน  คณะกรรมการในศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระดับจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการตำรวจ ทหาร  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนภาคเอกชน และผู้นำท้องที่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน  ๓๐๐ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการขยายผลในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้กฎหมายใหม่ ไปยังบุคลากรในสังกัด และประชาชน รวมทั้ง ได้เชิญผู้ตรวจการเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ภาพข่าวโดย / ทีมข่าวภูมิภาค