เปิดเครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี ส่งเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์

วันที่ 8 พ.ย.61 ที่วัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์ เครือข่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์………….

โครงการมหกรรมสุขภาพ “ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์”เครือโรงพยาบาลปทุมธานี ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก โครงการมหกรรมสุขภาพ“พัฒนาการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ – สามเณร” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2559 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 มีพระสงฆ์ 348,433 รูป จากวัดทั่วประเทศ 41,142 วัด ได้รับ การคัดกรอง 138,715 รูป พบว่าพระสงฆ์กลุ่มสุขภาพดีลดลงเหลือ ร้อยละ 52.3 จากร้อยละ 60.3 พระสงฆ์อาพาธกลับเพิ่มสูงขึ้นเป็น ร้อยละ 28.5 จากร้อยละ 17.5 ในปี 2549 ในจำนวนดังกล่าวมีปัญหาไขมันสูงถึง ร้อยละ 60 น้ำตาล สูงมากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับผลการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562จำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด 1,251 รูป พบไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 68 มีภาวะเสี่ยง ร้อยละ 19 และพบว่าด้วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร้อยละ 13 แต่พบพระภิกษุสงฆ์มีอัตราดัชนีมวลกายเกิน ร้อยละ 32.61 จากข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มของพระภิกษุที่ป่วยด้วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคไตในอัตราสูงขึ้นทุกปีด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลปทุมธานี ได้เห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพในกลุ่มผู้นำศาสนา จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมสุขภาพ “ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์” เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี ปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ การดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ให้สอดคล้องกับธรรมวินัยและสถานการณ์ด้านสุขภาพรวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะของชุมชน และให้มีการสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น (CPR)

เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ สามารถประกอบศาสนกิจได้เต็มที่ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการอาพาธจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายคือพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 700 รูป กิจกรรมทั้งหมด 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ฐานที่ 2 โภชนาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค ฐานที่ 3 ตรวจเอกซเรย์ปอด ฐานที่ 4 ตรวจรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ ที่อาพาธ ฐานที่ 5 เภสัชกรให้คำปรึกษาเรื่อง การฉันยา ฐานที่ 6 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเลิกบุหรี่ ฐานที่ 7 ทำบุญสุขใจใส่ใจสังฆทาน ฐานที่ 8 การช่วยฟื้นคืนชีวิตเบื้องต้น (CPR)

ภาพข่าวโดย / ทีมข่าวภูมิภาค