กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ

วันที่ 27 ก.ย.61 ที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลลูม กรุงเทพฯ  พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด (รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์) ได้เดินทางมาเป็นผู้เปิดประชุมสัมมนา พร้อมเชิญสื่อมวลชนภาคกลาง เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ของกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย นาย พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี นายเทพชัย หย่อง -นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ – นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมาณี – นายโกศล สงเนียม – นายไชยยงค์ เวชยานนท์ (อนุกรรมการ) เข้าร่วมเปิดอภิปราย……..

พร้อมสื่อมวลชนภาคกลาง เข้าร่วมประชุม และออกความเห็นซักค้านแก้ไข ในรายละเอียด คณะอนุกรรมการจัดทำร่าง  ได้ดำเนินการจัดทำร่าง พ.ร.บ.ตามที่กำหนดไว้ในแผน ปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน – เทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ตาม พ.ร.บ.มาตรา 77  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำต้องให้มีการับฟังความคิดเห็น ของผู่ที่เกี่ยงข้อง รวมถึงประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย โดยกำหนดให้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบจัดทำร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริม จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พร้อมแบบสอบถาม เพื่อนำส่งนำส่งข้อมูลที่ได้รับไปยังกรมประชาสัมพันธ์  โดยนายวาณิชย์ นิลประเสริฐ (นักประชาสัมพันธ์วิชาการ) เป็นผู้ประสานงาน ตามหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตามข้อบังคับ มาตราที่ 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ผู่ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือแสดงความคิดเห็น ตามจริยธรรมแห่งชิชาชีพ เสรีภาพ ให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน แต่ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ และภารกิจของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ด้วย เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีองค์กรที่จะทำหน้าที่ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยจะนำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อ หารือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญเข้าสู่กระบวนการ ถาม-ตอบในวาระต่อไป และพร้อมจะประกาศใช้ หลังจากร่างราชกิจจานุเบกษา

ภาพข่าว / กสิฐา พรพันธ์

เรียบเรียง / ไพศาล เชิดชูชาติ