กรมพินิจฯจัดพิธีรับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญ ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561

วันที่ 20 กย.61 ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ประจิน. จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี ได้เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญ ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีรายชื่อดังนี้  ชั้นจตุดิเรกคุณาภรณ์ 1 รายได้แก่ นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ – ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 1 ราย ได้แก่ นางอัจฉรา เจียรเจริญสุข – ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 2 ราย ได้แก่ นางปิยา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  2.นางภคภรณ์ ธนเกียรติวงศ์ – ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสาโรจน์ ดาราสมาน  2. นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์  3.นางนางลักษณ์ นิกุมเพชร  4.นางปปิพัช เกิดเต็มภูมิ  5.นางเพ็ญศรี สุขเขียว (รวม 9 รายชื่อ) หลังจากเสร็จพิธีฯได้กล่าวให้โอวาทความโดยย่อว่า…(Clip)

นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นโยบายของผู้บริหารระดับกระทรวงยุติธรรม และทิศทางการพัฒนางานของผู้บริหารสูงสุดของกรม หมายถึงนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่ ตามแผนงาน และโครงการของหน่วยงานมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีความสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่กรมกำหนดขึ้น ทั่งนี้ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2559 – 2562) ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กล่าวถึงทิศทางการบริหารงานกรมพินิจ ฯ ถือเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานอันนำไปใช้สู่ความสำเร็จในการบริหารงานขององค์กร โดยเป็นหลักสำคัญ และวิธีปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อในการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ราชการของกรมพินิจฯ โดยสัมพันธ์กันตั้งแต่ระดับนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรกรมพินิจฯ ทั้งหน่วยงานของส่วนกลางและหน่วยงานที่จัดตั้งในภูมิภาคได้มีทิศทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของรัฐบาล นโยบายของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจกรมพินิจฯ ตลอดจนได้ทบทวนผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แนวทางในการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกันกับเป้าประสงค์หลักของกรมฯ จึงจะเป็ฯต้องมีโครงการสัมนา เรือง “ทิศทางการบริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ” เพื่อใช้เป็นทิศทางและแนวทางปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบทิศทางการบริหารกรมพินิจฯ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล อีกทั้งเป็นการทบทวนการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักตามประสงค์ของกรม รวมถึงเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม มีขวัญกำลังใจ ตลอดจนมีแรงบรรดาลใจในการปฏิบัติงานเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบนโยบายทิศทางการบริหารงาน และแนวทางการปฏิบัติงานราชการขับเคลื่อนกรมพินิจฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการสื่อสารโดยตรงจากผู้บริหารถึงทิศทาง เป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรทราบและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ในการประชุมสัมนาในครั้งนี้ ผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน – หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน – บุคลากรในสังกัดกรมพินิจฯ – กรรมการสงเคราะห์ประจำจังหวัด – วิทยากร – สังเกตุการณ์ พร้อมคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้จำนวน 385 ท่าน