จังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์“หมู่บ้านศีลห้า”

วันที่14 ก.ย.61 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ปฏิบัติหน้าที่แทน พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรมการโครงการฯ  พระเดชพระคุณพระพรหมกวี ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”…(Clip)

และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดปทุมธานี โดยมี พระเทพรัตนสุธี (เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี) ถวายสักการะประธานกรรมการ ฯ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ถวายสักการะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมถวายการต้อนรับด้วยจังหวัดปทุมธานี มีประชากรทั้งสิ้น 1,129,115 คน สภาพสังคมมีความหลากหลาย เช่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม คนในสังคมอยู่แบบสังคมเมือง มีการแข่งขันสูง ค่าครองชีพสูง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพสังคมโดยรวม ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเช่นกัน  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งและการที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีดำริที่จะใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก้ปัญหาสังคม เพื่อให้เกิด ความรัก สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ซึ่งเป็นที่มาของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  จังหวัดปทุมธานี โดยทุกภาคส่วน ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ จนโครงการประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โครงการฯ ซึ่งเป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ที่มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และการดำเนินการโครงการฯ นั้น โดยกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม และประเมินผล ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกลไกในการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับ2.พัฒนาบุคลากรและชุมชน ในการสนับสนุนการเผยแผ่หลักศีล 5 อย่างพอเพียง 3.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเผยแผ่ศีล 5 ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรักษาศีล5 และวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธสำหรับการตรวจเยี่ยม การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในครั้งนี้

จังหวัดปทุมธานี มีชุมชนต้นแบบ ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการฯ ตามแนวทางและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนวัดเขียนเขต ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเขียนเขต หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 267 ครัวเรือน และชุมชนโสมนัส ตั้งอยู่ หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีจำนวน 350 ครัวเรือน การมาตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ของคณะ กรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ในวันนี้ นับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างพลังหนุนในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพข่าวโดย / ทีมข่าวปทุมธานี