รมช.สุรเชษฐ์ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ (CEC) พร้อมมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงาน โดยเปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (EEC) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) เป็นต้นแบบให้กับ CEC ภาคกลาง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา………….

เพื่อตอบสนองภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบกับเป็นการขับเคลื่อนตามผลงานวิจัย 200 นักวิจัย 200 พัฒนา โดยมีแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของสถานประกอบการ การวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองความต้องการ การจัดการอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม และใช้กลไกมาตรฐานอาชีพ เพื่อกำกับคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นสาระที่จำเป็นของช่างอุตสาหกรรมพลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยมอบนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทำยุทธศาสตร์และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ทั้งนี้ สอศ.ได้ดำเนินการขับเคลื่อน และได้มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ทั่วทุกภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สำหรับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CEC) ภาคกลาง จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในระดับภาคกลางและปริมณฑล ประกอบด้วย 5 อาชีวศึกษาจังหวัด คือ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร (อศก.) อาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานีอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม และอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานศูนย์ประสานงานฯ ออกเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายข้อมูลกลาง ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน มีแรงบันดาลใจและค้นพบเป้าหมายในการดำเนินชีวิต พลเอก สุรเชษฐ์กล่าวปิดท้าย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ ภาพข่าว