อาชีวะเสริมสร้างคุณธรรมใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารสถานศึกษา

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูและนักศึกษาแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล” ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ. จำนวน  44  แห่ง เข้าร่วมประชุม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรและนักเรียน  นักศึกษา ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สุจริต และใช้หลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอันจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างยั่งยืน…(มีคลิป)……….

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สอศ. ได้มุ่งเน้นและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ และสร้างสภาพแวดล้อมภายในและรอบ ๆ สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องธรรมาภิบาล รวมทั้งการสร้างครูและนักศึกษาแกนนำในสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการทำงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร  และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และยอมรับในศักยภาพของบุคคล  ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังภายใน (Empowerment)  ของบุคคล  รวมทั้งการให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของเยาวชนอันจะนำไปสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนำร่องในสถานศึกษา สังกัด สอศ. ทั้ง 44 แห่ง ที่ครูและนักศึกษาแกนนำ จำนวน 132 คน เข้าร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ไซด์  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 14 พฤษภาคม 2561