อาชีวะรวมพลังอาสา พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ บริการฟรี 252 ศูนย์ทั่วไทย พักรถ-พักคน เทศกาลสงกรานต์ 2561

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการกำลังคนของประเทศ แต่ยังผลิตกำลังคนให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวะรู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถนำความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือสังคมได้ ทั้งยังได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล………………..

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า สอศ.ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินกิจกรรมโครงการ “อาชีวะอาสา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และงบประมาณจากสอศ.บูรณาการจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เพื่อบริการประชาชน จำนวน 252 ศูนย์ โดยมีทีมครู นักเรียน นักศึกษา สาขาช่างยนต์ ช่างกล สาขาบริหารธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว รวม 20,000 คน คอยให้บริการ ณ จุดบริการ ซึ่งทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน หากขับขี่ไม่ไหว สามารถแวะพักได้ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ซึ่งจะมีครู นักเรียน นักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทางดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สอศ.ได้จัดโครงการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ เริ่มให้บริการครั้งแรกในปี 2546 ภายใต้ชื่อ “ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ปี 2551-2557 ได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” และในปี 2558-ปัจจุบัน ดำเนินโครงการ “อาชีวะอาสา” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)ทั้งนี้ สอศ.ได้พัฒนาแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ค้นหาจุดที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาผ่านแอพพลิเคชัน “อาชีวะอาสา” โดยแอพพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์อาชีวะอาสาบนแผนที่ เพื่อนำทางไปยังศูนย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสามารถเลือกใช้บริการศูนย์อาชีวะอาสาที่อยู่ใกล้โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันอาชีวะอาสาได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใน Play Store และระบบฏิบัติการไอโอเอส ใน App Store ซึ่งโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต และติดตั้งแอพพลิเคชันแผนที่ Google Maps และต้องเปิดใช้งานตำแหน่ง GPS บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้านผู้ให้บริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ตามถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ จะมีผู้บริหาร ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมครู นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนักเรียน นักศึกษา จะเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1-2 ซึ่งจะมีการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จัดนักศึกษาในสาขาการท่องเที่ยว โรงแรม หรือการนวดแผนไทยมาให้บริการกิจกรรมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์นี้ จะให้บริการตามถนนสายหลัก และถนนสายรองทั่วประเทศ จำนวน 252 ศูนย์ เริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน  2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 00.30 น. จุดสังเกตในการเข้าใช้บริการศูนย์ฯ เป็นเต็นท์สีม่วง 2 หลัง มีป้ายแบรนเนอร์ ป้ายบอกทาง เริ่มจาก 1 กม. / 500 ม. / ถึงแล้ว “อาชีวะอาสา” ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 1156 หรือ 085-906-5499

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.