ปทุมธานี.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รร.สามโคก

วันที่1 ก.ค.63 ที่โรงเรียนสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ตรวจ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของ โรงเรียนสามโคก โดยมี นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายชูชาติ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโคก คณะครูอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ

สำหรับโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเรื่องของมาตรการป้องกันโดยแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจก Face Shield ให้กับนักเรียนและให้ข้อมูลและสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติแบบ new normal ดัดแปลงคูหาเลือกตั้งเก่าทำเป็นฉาก ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทำความสะอาดสถานที่ ฉีดยาฆ่าเชื้อตามอาคารสถานที่ ห้องเรียนทุกห้อง พร้อมจัดสถานที่แบบเว้นระยะห่าง จัดระเบียบการใช้ลิฟท์ การรับประทานอาหาร มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดสถานที่ล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลตามจุดที่กำหนด ให้มีการสวมหน้ากากอนามัยทั้งครูและนักเรียนทุกคน และเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม