เรือนจำจังหวัดปทุมธานี เปิดโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันที่ 26 พ.ย.63 นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ”ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ ณ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยมีนายสมเกียรติ มณีรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี  นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก  นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

โครงการ”ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าๆพระบรมราชินี ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยทรงเห็นว่า สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม ข้อจำกัดในด้านการได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง จึงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพ เฉกเช่นประชาชนทั่วไปผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพโดยพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ตลอดจนให้จิตอาสาพระราชทานเข้าไปมีบทบาทบาทในการช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์พยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ”ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประสบความสำเร็จ จึงเกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี

และเครือข่ายๆ อำเภอสามโคก และเรือนจำจังหวัดปทุมธานี เพื่อดูแล สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อพร้อมต่อการพัฒนาเรียนรู้ของผู้ต้องขังเป็นการคืน คนดีสู่สังคม และเสริมสร้างทัศนคติความเป็นจิตอาสา กิจกรรมประกอบด้วย 1. การตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พระราชทาน 2. การตรวจภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาด้วยเครื่องตรวจจอประสาทตา (Fundus Camera) พระราชทาน 3. การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ (อสรจ.)