คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ประชุมหารือโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สิรินธร อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในกิจกรรม ในโครงการ “หอจดหมายเหตุสิรินธร”

โครงการจัดตั้ง หอจดหมายเหตุสิรินธร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ และด้วยเหตุที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้ ในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรในการเสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลาฤกษ์ ทำพิธีเปิด และพระราชทานนามของพระองค์ท่านให้เป็นชื่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสัมพันธไมตรี ที่ดีระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย โดยส่วนราชการได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการก่อสร้างอาคาร

และวัสดุอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,953 ล้านเยน (ประมาณ 480 ล้านบาท) ในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิรินธรเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีดีทรงพระชนม์มายุ 65 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ในการเสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลาฤกษ์ ทำพิธีเปิด และพระราชทานนามของพระองค์ท่าน ให้เป็นชื่อศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2537

อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้าวกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเจ้าหน้าที่บุคลากร รวมถึงประชาชนได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้เป็นแหล่งรวบรวมและแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร  เพื่อดำเนินโครงการเป็นจำนวนเงิน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้คาดว่า หอจดหมายเหตุสิรินธรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเป็นอีกหนึ่งในสถานที่รวมใจ เด็กและเยาวชนเจ้าหน้าที่บุคลากรรวมถึงประชาชนสำนึกพระมหากรุณาที่คุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมและแสดงนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ในอนาคตอันใกล้นี้