คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ร่วมกิจกรรม “ฝึกศึกษาทักษะอาชีพ เกษตรยั่งยืน”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือใน โครงการเงินทุนหมุนเวียนหน่วยวิชาชีพเกษตรกรรมศูนย์ฝึกฯบ้านอุเบกขา ภายใต้กิจกรรม“การฝึกศึกษาทักษะอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน”

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่รับตัวเด็กและเยาวชนชายที่มีพฤติกรรมเกเร ก้าวร้าว ยากแก่การดูแล ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาให้เข้ารับการฝึกอบรมตามกระบวนงานมาตรการพิเศษในการบำบัด แก้ไขและฟื้นฟู ด้วยการดูแลเกี่ยวกับการกินอยู่หลับนอน ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมและความประพฤติของเยาวชนเป็นรายบุคคล จัดทำรายงานจำแนกเด็กและเยาวชน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟูตามสภาพปัญหาด้านพฤติกรรม ปลูกฝังเสริมสร้าง ระเบียบวินัย อบรม ศีลธรรม-จริยธรรม  และขนบธรรมเนียมอันดีงาม สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยตลอดจนดำเนินการจัดการศึกษาสายสามัญในระดับการศึกษาภาคบังคับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

และรวมถึงการศึกษาสายอาชีพระยะสั้น ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เยาวชน ในด้านการประกอบอาชีพในระหว่างฝึกอบรมและภายหลังได้รับการปล่อยตัว ให้คำแนะนำปรึกษา และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่บิดามารดา ผู้ปกครองเกี่ยวกับการวางแผนอนาคตให้เยาวชนในด้านการประกอบอาชีพในระหว่างฝึกอบรมและภายหลังได้รับการปล่อยตัว หน่วยวิชาชีพเกษตรกรรม งานการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพเป็นกระบวนงานทางด้านการจัดการศึกษาสายอาชีพสาขาหนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นอาชีพทางเลือก ๑ ใน ๔ สาขาอาชีพหลักที่เปิดทำการสอนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น ตามแนวทางของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๖๒- พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ ด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านที่ ๗ให้เร่งดำเนินการโครงการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยพัฒนาเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านความคิด จิตใจ ควบคู่กับการฝึกวิชาชีพที่พึ่งตนเองได้ และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตภายหลังจากการฝึกอบรม ด้วยวิธีการฝึกศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทางด้านเกษตร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต การวางแผนการตลาด การจัดจำหน่ายผลผลิต การคำนวณต้นทุนการผลิต และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถช่วยให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร

ได้รับเงินปันผลหลังหักค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง ในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเมื่อได้รับการปล่อยตัวก็จะมีเงินปันผลติดตัวสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อีกด้วย แต่เนื่องจากหากใช้เงินงบประมาณของทางราชการเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ พัสดุ เมล็ดพันธุ์ หรือพันธุ์สัตว์ประเภทต่างๆ อาทิเช่น พันธุ์ปลา พันธุ์ไก่ไข่ฯ ตามแผนการเรียนรวมถึงการนำผลผลิตไปจัดจำหน่ายและการปันผลหลังจากหักค่าใช้จ่ายต้นทุนจะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการใช้

จ่ายงบประมาณ ดังนั้น การแสวงหาเงินนอกงบประมาณจากผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาสนับสนุนการฝึกทักษะทางอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นแนวทางที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเกิดความคล่องตัวในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เงินทุนหมุนเวียนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Working Capital หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือวัตถุดิบประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกทักษะทางอาชีพตามหลักสูตร และแผนการสอนวิชาชีพระยะสั้นด้านเกษตรกรรมตามแนวทางการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟู ภายใต้มาตรการพิเศษของหน่วยวิชาชีพเกษตรกรรม

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาโดยเงินทุนหมุนเวียนนี้เป็นเงินส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียน ในการจัดซื้อวัสดุ พัสดุ เมล็ดพันธุ์ หรือพันธุ์สัตว์ประเภทต่างๆที่ใช้ในการฝึกทักษะทางอาชีพด้านเกษตรกรรม  เนื่องจากจะสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากฝึกทักษะทางอาชีพของเด็กและเยาวชน ไปจัดจำหน่ายได้ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาค ตลอดจนสามารถนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตกลับมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการฝึกทักษะทางอาชีพ แบ่งปันผลให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหลังจากหักค่าใช้จ่ายต้นทุน ได้โดยไม่ต้องนำรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตส่งคืนคลังตามระเบียบของทางราชการอีกด้วย