คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ร่วมกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้องสุข”

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในกิจกรรม ตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้องสุข” โดย นางจินตนา วงศ์แก้ว หน.สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สถานแรกรับเด็กและเยาวชนมีภารกิจในการควบคุมดูแลให้การบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู แก่เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ควบคุมตัวในระหว่างรอพิจารณาคดี เด็กและเยาวชนเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับ  การเอาใจใส่ดูแลและให้กำลังใจพร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรในระหว่างอยู่ในสถานควบคุม ได้ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันกับเพื่อนเยาวชนอื่นอย่างอิสรภาพเสรีทางด้านร่างกาย จิตใจ ทำให้เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวต้องสูญเสียลักษณะทางธรรมชาติหลายประการ

เช่น ต้องถูกตัดขาดกับครอบครัว ขาดความอบอุ่น ขาดการติดต่อพบ  ประสังสรรค์กับบุคคลวัยเดียวกัน ขาดชีวิตในการเป็นนักเรียน ชีวิตในการทำงาน รวมถึงผลจากการประสบปัญหาความเดือดร้อน มีฐานะทางครอบครัวยากจน ขัดสน ซึ่งหากเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกไปอยู่กับครอบครัว ชุมชน เด็กและเยาวชนอาจประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตปกติในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

โครงการ“ปันน้ำใจ…ให้น้องสุข ”เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยให้เด็กและเยาวชน ครอบครัวเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ     มีกำลังใจ  เห็นคุณค่าในตนเอง และเห็นความสำคัญการดูแลเอาใจใส่ ของคณะกรรมการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ที่มีต่อเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนมีพลังในการปรับเปลี่ยนตนเองไปในทางที่เหมาะสม เมื่อมีคำสั่งศาลให้ควบคุมตัวในระหว่างรอพิจารณาคดี เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมตนเอง อยู่ภายใต้ กฎระเบียบของสถานควบคุม

ตั้งแต่การกิน อยู่ หลับ นอน การฝึก ความรับผิดชอบในตัวเองการฝึกระเบียบวินัยฯ การเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดตามโปรแกรมของกรมพินิจฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้กลับตนเป็นคนดี และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะกรรมการสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ได้เข้าใจถึงความรู้สึกเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร และเพื่อเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือที่ดี ในการช่วยเหลือป้องกัน บำบัดแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ