คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯร่วม โครงการศูนย์การเรียนรู้การฝึกวิชาชีพ

วันที่ 1 มิ.ย.63 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณอยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจกรุงเทพฯ นางปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ พร้อมด้วย นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ และคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การฝึกวิชาชีพ” โดยมี นส.กัญญาภัทร์ สุทธิบูรณ์ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ ให้การต้อนรับ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู  ป้องกัน พัฒนาพฤตินิสัย และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษา  หรือคำสั่ง ให้รับการฝึกและอบรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับตนเป็นคนดีและใช้ชีวิตใน สังคมได้อย่างปกติสุขโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกัน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าว จำเป็นต้องให้การดูแลเด็กและเยาวชนทั้งด้านสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อม ปัจจัยสี่ ให้การบำบัด ฟื้นฟู

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ด้าน สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทักษะชีวิต ด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญ วิชาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนแต่ละคนได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหา และปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่าง   กัน อีกทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับ เด็กและเยาวชนในการออกไปเผชิญปัญหากับสภาพ แวดล้อมภายนอกได้อย่างเหมาะสม เพื่อการใช้ ชีวิตที่ปกติและสร้างสรรค์ ตลอดจนการติดตามผล  ภายหลังกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคม

และยังมีภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนทุกราย เพื่อเด็กและเยาวชน จะได้นำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังปล่อย และสร้างรายได้ให้กับตนเอง และ   ครอบครัว ทั้งนี้ในการพัฒนาทักษะทักษะวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการ ฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากหน่วยวิชาชีพอยู่ในสถานควบคุม พื้นที่มีจำกัดและสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการ ที่แหล่งชุมชนจะเข้ามาใช้บริการ ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถฝึกภาคปฏิบัติได้อย่างสมจริง และขาดประสบการณ์ในการทำงานจริงในสังคม ศูนย์ฝึกฯหญิงบ้านปรานี

ได้เห็นถึงความสำคัญของการทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาและต่อยอดด้านวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เยาวชน สามรารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังปล่อย รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการเรียนกาารสอนวิชาชีพ โดยประสานงานร่วมกับเครือข่าย เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สูงสุดแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้ “การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การฝึกวิชาชีพ”