สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปทุมธานี เปิดกิจกรรม “แรงงานห่วงใย ร่วมใจปันสุข”

วันที่ 22 พ.ย.63 ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรงงานห่วงใย ร่วมใจปันสุข”  โดยมี นางนพรัตน์ นิพัธท์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม  โดยได้รับสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการต่าง ๆ จำนวน 30 แห่ง

กิจกรรม “แรงงานห่วงใย ร่วมใจปันสุข” เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และสถานประกอบกิจการในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือกันในยามที่มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบกิจการ ซึ่งต้องหยุดกิจการ ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ทำให้ขาดรายได้

ส่วนลูกจ้างก็ได้รับผลกระทบ จากการว่างงาน ทำให้ขาดรายได้ ทำให้ลูกจ้างได้รับความเดือนร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและภายในครอบครัว ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การพักชำระหนี้ของธนาคาร การลดค่าบริการในการใช้ไฟฟ้า ประปา การจ่ายเงินช่วยเหลือของรัฐบาล การจ่ายเงินกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย การแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเกิดแนวคิดในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการแบ่งปันอาหาร น้ำดื่ม

และสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยนำตู้กับข้าวที่บรรจุอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงเป็นที่มาของตู้ปันสุข คือสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับก็มีความสุข ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดปทุมธานีเป็นจำนวนมากในการร่วมกันบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำมาบรรจุใส่ตู้ปันสุขสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และได้กำหนดให้มีพิธีเปิดตู้ปันสุขอย่างเป็นทางการในวันนี้