ปทุมธานี. กระทรวงแรงงาน ร่วมสภากาชาดไทย หารือหน่วยงาน,ผู้ประกอบการตลาด วางมาตรการป้องกัน ดูแลแรงงานต่างด้าว ปลอดโควิด-19

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง  ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย นางวิรุณศิริ อารยวงศ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) รัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว แรงงานต่างด้าว และผู้ที่อยู่ในชุมชนแออัด กระทรวงแรงงาน จึงได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการตลาดไท ตลาดไอยรา ตลาดสี่มุมเมือง และผู้แทนแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยรู้จักวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานต่างด้าว ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี โดยให้การปฏิบัติตัวของแรงงานต่างด้าวเป็นตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมมอบหน้ากากผ้า จำนวน 500 ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 500 ชิ้น แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปส่งมอบให้แรงงานต่างด้าวใช้ในการป้องกันตนเองจาดโควิด – 19 ต่อไป

ขอความร่วมมือสถานประกอบการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เรื่องไวรัสโควิด – 19 และการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกับสภากาชาดไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว สร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการเยียวยาลดผลกระทบ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ มีกระบวนการคัดกรอง และการกักตัวเอง 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและจำนวนแรงงานต่างด้าว ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และแจ้งข้อมูลให้ ศบค.ทราบ เพื่อใช้ในการวางแผนตรวจหาเชื้อโควิด- 19 ตามมาตรการป้องกันเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.)