วัดโบสถ์ ปทุมธานี. สมเด็จพระธีรญาณมุนี แจกถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

วันที่ 15 พ.ค.63 ที่วัดโบสถ์ (ธ) ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 1-2-3 และ 12-13 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นองค์ประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะจังหวังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต) ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร์. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก

พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธี ในครั้งนี้ “ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวาง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

หรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกะทันหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่า วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบัน วัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสามเณร แต่ยังเป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตกาล

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ วัดโบสถ์ (ธ) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จัดทำถุงยังชีพได้รับความร่วมมือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายที่มาร่วมทำบุญ และอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปให้ได้ จึงได้จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน