เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 24 เม.ย.63 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางจินดา สิงหเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า “ โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19  ด้วยความห่วงใย”  ให้กับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 9,500 ชิ้น ซึ่งเป็นด่านหน้า ในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19  ด้วยความห่วงใยเป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สภากาชาดไทยจัดทำเป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำ ใช้ป้องกันการได้รับ

และการแพร่เชื้อ COVID-19 ซึ่งเราใช้การพิมพ์เป็นผืน จะมีรอยประ ตัดเย็บตามรูป ซึ่งสำนักงานบริหารเหล่ากาชาด ได้ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดดำเนินการตัดเย็บและแจกจ่ายให้กับ อสม. และประชาชนที่ทางจังหวัดนั้น ๆ เพื่อป้องกันการติดโรคจากการปฏิบัติหน้าที่ และภายในครึ่งเดือนแรกของเมษายน อสม.1,050,000 คนทั่วประเทศจะได้รับหน้ากากอนามัยครบ

โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย ฯ จะจัดส่งให้ถึงบ้าน และหลังจากนั้นก็จะเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก รวมถึงประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะได้รับการคัดกรองจาก อสม.และเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น ๆ ให้ได้รับหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่รับหน้าที่ดำเนินการให้บุรุษไปรษณีย์ ที่มีทั่วประเทศ 40,000 คน ได้เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทยให้กับ อสม.และประชาชนด้วย”

เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัยเสร็จแล้ว นำไปแจกจ่ายรอบแรกให้กับ อสม. และรอบที่2 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปภายในจังหวัด โดยให้แพ็คใส่ถุงพลาสติกใส จำนวน 2 ชิ้น และระบุชื่อ – นามสกุล โดยขอรายชื่ออาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และให้ประสานไปรษณีย์ประจำจังหวัดนำส่ง ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุหน้าซอง เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดจัดส่งฟรี