ปทุมธานี.ชาวนครรังสิต มีลุ้นได้รับเยียวยาพิษโควิด-19 ครอบครัวละ 1,000 บาท

นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ โควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง เทศบาลนครรังสิต ได้มีการหารือปัญหาดังกล่าว และควรได้แก้ไขเป็นการเร่งด่วน จึงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารือ แนวทางการกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งเทศบาลนครรังสิต ที่ 1400/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทำหน้าที่ เสนอ รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง ในเรื่องการดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และนำเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามคำสั่งเทศบาลนครรังสิต ที่ 2726/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวฯ อนุมัติให้การช่วยเหลือแล้วเทศบาลฯ จะได้นำเรื่องเสนอเข้าสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ต่อไป

ซึ่งงบประมาณตั้งต้นในการดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ คาดการใช้งบประมาณ 27 ล้านบาท สามารถเยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ครอบครัวละ 1,000 บาท โดยในเขตเทศบาลนครรังสิตมีอยู่ 50,000 กว่าครัวเรือน ตอนนี้กำลังรวบรวมเรื่องตัวเลขและจะขออนุมัติจากสภาฯ ก็แล้วแต่ว่าจะมีประชาชนมายื่นขอรับเงินจำนวนกี่ครัวเรือน อย่างไรก็ตามก็ต้องดูสถานการคลังของเทศบาลก่อน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขบวนการ ถ้าไม่ติดขัดอะไรประชาชนก็จะได้เงินเยียวยาแน่นอน นายธีรวุฒิ กล่าว