กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ฯ นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น มอบให้สถานพินิจฯ,ศูนย์ฝึก 9 แห่ง

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ นายสุภพ ซ่อมประดิษฐ์ พร้อมด้วย นายทินกร ศรีเทา และคณะกรรมการสงเคราะห์ นำของกิน และของใช้ที่จำเป็น อาทิเครื่องวัดอณุภฺมิ-อาหารแห้ง-แมสปิดปาก-แอลกอฮอล์ มอบให้สถานพินิจฯและศูนย์ฝึกทั้ง 9 แห่งที่อยู่ในความดูแล

ได้แก่ สถานพินิจมีนบุรี-สถานพินิจกรุงเทพฯ-บ้านเมตตา-บ้านกรุณา-บ้านปราณี-ศูนย์ฝึกบ้านปราณี-ศูนย์ฝึกบ้านมุฑิตา-ศูนย์ฝึกบ้านอุเบกขา และศูนย์ฝึกบ้านสิรินธร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามสมควรต่อไป