อบจ.ปทุมธานี ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ทำความสะอาดจุดเสี่ยง สถานที่ราชการ

วันที่ 20 มี.ค.63 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายสาคร อำภิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปฏิบัติการออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัส COVID-19ตามสถานราชการสำคัญ ต่างๆได้แก่ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  ศาลจังหวัดปทุมธานี

ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีพี่น้องประชาชนเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้านนายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปในหลายที่นั้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ต้านภัย COVID-19

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการ ที่สำคัญ คือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย