กขป.เขตพื้นที่ 4 หารือคณะทำงาน เรื่องผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง

วันที่ 17 มี.ค. 63 ที่ สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต.รังสิต จ.ปทุมธานี คณะทำงานประเด็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง ภายใต้คณะกรรมการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 4 โดย ผศ.ดร.วีรศักดิ์  วิศาลาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ในประเด็นผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ภายใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ครั้งที่ 1/2563คณะทำงานมีมติร่วมกันเชื่อมโยงประเด็นผู้สูงอายุ กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  (พชอ.)  ที่มีนายอำเภอเป็นประธานจำนวน 3 อำเภอ (2 จังหวัด) คือ อ.หนองเสือ และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  รวมทั้ง อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ผศ.สุรพงษ์ปนาทกุล ในฐานะ คสช. และ กขป. พร้อมประสาน กขป. และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (นายแพทย์ประทีป  ธนกิจเจริญ)  เพื่อร่วมผลักดันในเชิงนโยบาย  และสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ผ่านกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด

สำหรับการดำเนินงานในระดับจังหวัด ของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (คจสจ.) พบว่า  คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี (คจสจ.) และคณะทำงานบริหารและหน่วยเลขานุการกิจสมัชชาสุขภาพจังหวัดปทุมธานี นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ได้ประสานงานทางวิชาการกับ รศ.ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง และผลักดันจนเกิดธรรมนูญสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย ในพื้นที่เป้าหมาย ๖ อำเภอ 17 ตำบล 18 ธรรมนูญสุขภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำหรับการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ในปีนี้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อน สองยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ , ทบทวนข้อกฎหมาย , ข้อมูล , สถานการณ์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะทำงานฯ การเยี่ยมเยือนพื้นที่ต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ดี (Good Practice) ประเด็นละ  2  พื้นที่  (ประเด็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบาง)รวม 6 พื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ในการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจากการปรับโครงสร้างคณะทำงานฯ มีข้อเสนอให้เพิ่มเติมคณะทำงานฯ

ที่ได้รับการเสนอชื่อแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายธงชัย  กันพันธุ์ 2.นายสะกิด ทางาม 3.นายอาคม  เตียประเสริฐ (ประธานชมรมสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลเขาพระงาม) 4.ผศ.ดร.ธนชาติ  ถวิลพิชา (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย กีฬาแห่งชาติ วิทยาลัยเขตกรุงเทพ) 5.นางเพียงทิพย์  จันทร์มณี 6.นายดำรงค์  ภู่สุวรรณ 7.ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี โดยให้  “นายประกาศ เปล่งพานิชย์” เป็นคณะทำงานและเลขานุการ “นางเตือนใจ  สมานมิตร” เป็นคณะทำงานและเลขานุการร่วม สำหรับการประชุมครั้งนี้  ขอเพิ่มเติมคณะทำงานฯ ประกอบด้วย

1.ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอหนองเสือ  2.ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  (พชอ.)  อำเภอธัญบุรี  3.ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  (พชอ.)  อำเภอหนองแค  4.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี  5.นายภูริวัชญ์ ลิขิตสกุลเดช  6.นายไพศาล เชิดชูชาติ สำหรับการดำเนินงานของคณะทำงานฯ  ปีนี้  ให้จัดโครงสร้างภายในเฉพาะกิจ  (Ad Hoc)ประกอบด้วย คณะทำงานประสาน พชอ.ประเด็นผู้สูงอายุ 3 คณะ – คณะทำงานประสาน พชอ. ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง 1  คณะ โดยให้ประสานรายชื่อ  ส่งร่างคำสั่ง แผนการดำเนินงาน  แผนงบประมาณ (จากหน่วยงานต้นสังกัด)ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 เพื่อเสนอประธานคณะทำงานฯ ลงนามคำสั่งและขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้เกิดรูปธรรมการดำเนินงานที่ชัดเจน

 

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนอการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ  ดังต่อไปนี้ กลไกความร่วมมือ บันทึกลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เครื่องมือ ธรรมนูญสุขภาพ กลไกการติดตามประเมินผล  ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุระดับอำเภอระหว่าง กขป. และ พชอ. พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน ปีงบฯ  2563 โดยประเด็นผู้สูงอายุ ให้บูรณาการตัวชี้วัดกับ UC  Care ส่วนประเด็นผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง  มอบฝ่ายเลขานุการ  ทบทวนวรรณกรรม แล้วเสนอร่างตัวชี้วัดให้ประธาน  พิจารณาอีกครั้ง

ท้ายสุดของการประชุมประธานฯ  ขอมอบกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน  และขอให้คณะทำงานผู้สูงอายุ  ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ระมัดระวังตัว การประสานงานของคณะทำงานฯ ในช่วงนี้ให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก และขอให้ดำเนินงานไปโดยไม่ต้องรอการประชุมครั้งถัดไป  หากมีข้อติดขัดให้สอบถามที่ประธานคณะทำงานฯ  รองประธาน  หรือฝ่ายเลขานุการได้เลย เนื่องจากรอบระยะเวลางบประมาณ  เหลือเพียงหกเดือนเศษ  อยากให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง สุดท้ายขอขอบคุณทีมสื่อสารมวลชน  ที่ส่งผู้แทนมาร่วมการประชุมและเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานชุดนี้  เพื่อเผยแพร่การทำงานและประชาสัมพันธ์งาน พชอ. 3 แห่ง ทั้ง  3  ประเด็น  ให้สังคมรับทราบ โดยข้อมูลขอให้ประสานกับทางฝ่ายเลขานุการ