ปทุมธานี.ผช.รมต.ประจำกระทรวงแรงงาน คิกออฟ สอนทำหน้ากากอนามัย & เจลล้างมือ

วันที่ 18 มี.ค.63  บ.บางกอกแคนแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเยี่ยมชมการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย ชนิดผ้าใช้ในครัวเรือนแก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและนางสาวกมลวรรณ อิ่มสุวรรณ แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยแรงงานทุกคนต่อสถานการณ์โควิด – 19 ในขณะนี้ โดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เข้าไปดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้างในสถานประกอบการ

และประชาชนทั่วไปได้รู้จักวิธีการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโควิด – 19 โดยให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสานสถานประกอบการที่จะเข้าไปฝึกการทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าใช้เองในครัวเรือน ซึ่งมีวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ฝึกสอนและสาธิตการทำหน้ากากอนามัยและทำเจลล้างมือให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านของกรมการจัดหางาน ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ

โดยสำนักงานประกันสังคมยังได้จัดทีมแพทย์และพยาบาล ในเครือข่ายสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมไปให้ความรู้แก่แรงงานในสถานประกอบการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในสถานประกอบการ เรื่อง“รู้จริงโรค COVID – 19 ไปกับประกันสังคม” เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานในสถานประกอบการในการป้องกันโรคดังกล่าวอย่างถูกต้องอีกด้วย