มูลนิธิพระรัตนตรัยฯ ส่งมอบศาลา “สมเด็จพระมหาธีราจารย์” ให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

วันที่ 5 มีนาคม 63 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางมาเป็นประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต โดยมี ดร.ศรีนวล คำดี ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ดร.ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯกรุงเทพฯ และกรรมการมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กล่าวถวายรายงาน

พลตรีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์  จักรพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนา พร้อมด้วย ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) นายกสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้ยันต์และโหราศาสตร์ เข้าร่วมในงานพิธีส่งมอบศาลา “สมเด็จพระมหาธีราจารย์”

ตามดำริของสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในด้านการก่อสร้างพระพุทธปูชนียสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นไว้เป็นที่สักการบูชา เป็นพุทธนานุสติ ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 4 พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ฯ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการก่อสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธโสธร ขนาดหน้าตักกว้าง 137 เซนติเมตร และสูง 175 เซนติเมตร ซึ่งเดิมตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ในบริเวณสถานที่แห่งนี้ และมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ปัจจุบันการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้ว  ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชนหน่วยวิชาชีพช่างไม้ก่อสร้าง

และช่างเชื่อมโลหะ ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจาก คุณ ปิยา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ดร.ศรีนวล คำดี นายประดิษฐ์ อ่อนรักษ์, นายธนภัทร  อารีพรพิมล และนาย ภาคินชินพัฒน์  ธนกิจรุ่งไพศาล รวมเป็นเงินจำนวน 105,307  บาท และเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาอนุญาตให้ใช้ชื่อศาลาว่า “ศาลาสมเด็จพระมหาธีราจารย์”

โดยหลังจากเสร็จพิธี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ดร.สุภพ ซ่อมประดิษฐ์ (อาจารย์เขียว เทพทอง) พร้อมคณะกรรมการ ที่ได้ร่วมสร้าง “ศาลาสมเด็จพระมหาธีราจารย์” ทุกท่านในครั้งนี้เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างความดีต่อสังคม และพระพุทธศาสนาต่อไป