สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พัฒนาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

วันที่ 30 ม.ค.63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินการประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนางวิจิตร บูรณะวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย นายประพันธ์ หนูสันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 ทราบ เน้นการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ด้วยหลักคิด STEM Workforce ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิต

ลดต้นที่ที่เกิดจากกิจกรรมที่ไม่ก่อมูลค่า และรับสมัครสถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในหัวข้อ “การปรับตัวของ SME/OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” และ “ผลิตภาพแรงงานกับ SME/OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

โดย ดร. กิตตชัย อธิกุลรัตน์ วิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถานประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี โทรศัพท์ 0 2577 5867 -​ 9

ปชส. / กานต์ธิดา พิมพ์หนู