รองนายกรัฐมนตรี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นประธานพิธี “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ให้เกษตรกรและผู้ยากจน

 

ทั่วประเทศ จำนวน 324 ครัวเรือน จำนวน 2,378 ไร่ โดยมี ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา กรรมการบริหาร บจธ. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ.  ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเกษตรกรให้การต้อนรับ

 

 

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)  โดยรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาความเหลื่อมล้ำในที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจน บจธ. เป็นหน่วยงานที่เข้ามาทำหน้าที่กระจายการถือคลองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีการและไม่มีความซ้ำซ้อนกับวิธีการที่หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งนี้ มุ่งหวังว่า บจธ. จะพัฒนาเป็นธนาคารที่ดินหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันในอนาคตอันใกล้ ในการดำเนินการ บจธ. ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เพื่อกระจายการถือคลองที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจนหลายโครงการ

อาทิ โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และผู้ยากจน ที่ไม่มีที่ดินทำกินให้สามารถมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากการบรูณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/โครงการแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน   มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้ว จากการจำนอง การขายฝากและการบังคับคดี เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาดำเนินการประเมิน 3 ปีที่ผ่านมา บจธ.ได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปแล้ว 2,631 ราย  877 ครัวเรือน 3,151 ไร่ เพื่อให้การกระจายการถือครองที่ดินที่ได้รับการช่วยเหลือจาก บจธ. มีความยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการของ บจธ. จึงได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2562 ในพื้นที่ของ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน)

โดยน้อมนำแนวพระราชดำริขิงในหลวงรัชการที่ 9 ในการทำการเกษตรลักษณะผสมผสาน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ของเกษตรกรในโครงการตามภารกิจของ บธจ. ทุกโครงการ โดยในการจัดกิกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 คน โดยเป็นเกษตรกรและผู้ยากจน ทั้งในส่วนโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร และโครงการป้องกันสูญเสียสิทธิ