สพร.14 ปทุมธานี ติวเข้ม ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 24 ธันวาคม 62 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียร์แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบกิจการภายในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป

ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด หากไม่จัดหรือจัดฝึกอบรมแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อจัดฝึกอบรมแล้วสามารถยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ และรับทราบสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามพ.ร.บ. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินสมทบ วิธีการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการให้เงินกู้ยืม รวมถึงส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อีกทั้งภายในงานยังมีการมอบป้ายเครื่องหมายผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสถาบันฯ

ทั้งการรับรองความรู้ความสามารถ การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการฝึกอบรม ทั้งนี้สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 200 คน สำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 0-2577-5867 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซส์หรือ facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี

ไพศาล เชิดชูชาติ / เรียบเรียง