มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงในการจัดอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กับ สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีนายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยขนส่งจังหวัดปทุมธานีให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดการอบรมตามหลักสูตรที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เข้ารับการอบรมเพื่อขอรับในอนุญาตขับรถและขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ดังนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

โดยสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มรภ.วไลยอลงกรณ์  โทร 02 909 3026 ,02 529 0674-7 ต่อ 253  โดยการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์