ปทุมธานี ประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และแผนปฏิบัติราชการ

วันที่  26/11/62 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ห้องบัวหลวง กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลโดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมอบหมายให้ นายปิ่นสกุล มุสิกาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และ ผศ.ดร.ชาญชัย ดีอ่วม ผู้เชียวชาญ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง

จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (กลุ่มย่อยที่ 1) ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิตและศักยภาพของคนทำงานและผู้ประกอบการ SMEs ทั้งในภาค เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์) และประเด็นการพัฒนา  ร่วมกำหนดเป้าหมาย และแนวทาง ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (จัดทำคำของบประมาณปี 2564 แบบมีส่วนร่วม)

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิเช่น ผู้อำนายการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี หอการค้าจังหวัดนนทบุรีผู้อำนายการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดสมุทรปราการ