จังหวัดปทุมธานี จัดงาน “วันฉลองประกาศชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2562”

วันที่ 6 พ.ย.62 เวลา 18.00 น. ที่ วัดนางหยาด (บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน) ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานพิธีเปิดงาน “วันฉลองประกาศชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2562” โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี    นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และประชาชนเข้าร่วม

ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ เป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชจากการ เสียกรุงเสียอยุธยา ครั้งที่ ๒ ในโอกาสนี้ จึงขออัญเชิญพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ มาเพื่อประกาศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราชสดุดี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมชื่อ ” สิน ” ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๒๗๗ บิดาเป็นชาวจีนชื่อ “ไหฮอง” มารดาชื่อ “นกเอี้ยง” ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง ฉลาดเป็นเลิศ มีความมานะ อดทน กล้าหาญ จึงเจริญในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ๆ ตามลำดับ ในตำแหน่งพระยาตาก เจ้าเมืองตาก ได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการสำเร็จราชการ เมืองกำแพงเพชร

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ แต่ยังมิทันได้ไปปกครองเมือง พม่าก็ยกทัพมา ล้อมกรุงศรีอยุธยา จึงอยู่ช่วยราชการในเมืองหลวง ทรงบัญชาการสู้รบกับพม่าอย่างเข้มแข็ง พม่าต้องล่าถอยกลับไปหลายครา เมื่อเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘เมษายน พุทธศักราช ๒๓๑๐ บ้านเมืองระส๋ำระสาย ไพร่พลอิดโรย ขาดเสบียงอาหาร และขาดศาสตราวุธพระยาตาก ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมพม่า ออกจากกรุงศรีอยุธยา มุ่งมายังหัวเมืองตะวันออก เข้าตีเมืองจันทบุรีได้ และตั้งทัพอยู่ที่จันทบุรี เพื่อรวบรวม ไพร่พล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่ทำให้ได้รับสมัญญา สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช คือ พระราชกรณียกิจการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา ๕ เดือนเศษ ในการรวบรวมไพร่พล ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า

และได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาตีไทยกลับคืนมา เมื่อวันที่๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช๒๓๑๐ หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียง๗ เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรม ๔ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีชวด ตรงกับ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๑๐ ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๙ แต่เรียกขานกันทั่วไปตามพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจากได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ พระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ ๑๕ ปี

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้จัดโครงการ “วันฉลองประกาศชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้รับทราบถึง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในห้วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพ จากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ และมีชัยชนะแก่ข้าศึก เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๓๑๐ ณ สมรภูมิค่ายโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทัพตีกรุงศรีอยุธยา คืนจากพม่าได้แล้ว ยกทัพเรือผ่านมาถึงวัดนางหยาด เมืองสามโคก ที่ตั้งโรงเรียนวัดป่างิ้วแห่งนี้ เวลาบ่ายคล้อยเย็นมากแล้ว จึงนำไพร่พลแวะพักหุงหาอาหาร เมื่อรับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้ว ก็ลงเรือต่อไปถึงธนบุรี รุ่งสางพอดี

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ล้วนปลื้มปิติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เฉลิมฉลอง “วันฉลองประกาศชัยชนะสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒” ในครั้งนี้ และพร้อมใจกันจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมของงานฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน ๕องก์ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงธนบุรี การแสดงการละเล่นของ เด็กไทย การแสดงดนตรีไทย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานี