โรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต

วันที่ 6 พ.ย. 62 ที่โรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์ปรัชญา โชติยะ  รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต  ตามนโยบาย โครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต  ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 1-7 พฤศจิกายน  ของทุกปี เป็นสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อต้องการส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดีให้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คนในสังคมต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่แต่ละบุคคลใช้ชีวิตอยู่ อาทิ สังคมในที่ทำงาน สังคมในโรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ ซึ่งแต่ละสังคมก็จะมีบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน มีความต้องการต่างกัน การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีก็จะอยู่ในสังคมนั้นอย่างมีความสุข ถือได้ว่าเป็น  ผู้มีสุขภาพจิตดี ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ ข่าวสาร สื่อต่างๆให้ความสำคัญกับโรคทางจิตเวชมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย

กลุ่มงานจิตเวชเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนและผู้ที่มารับบริการด้านสุขภาพกายในโรงพยาบาลปทุมธานี  ต้องการสร้างความเข้าใจเพื่อให้ผู้รับบริการ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิตของตนและคนรอบข้าง สังเกตตัวเอง และรับรู้ถึงสัญญาณความผิดปกติของคนรอบข้างได้เร็ว เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันเวลา  ที่สำคัญอย่างยิ่งต้องการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และเข้าถึงบริการได้อย่างไม่มีอคติ

เพื่อตอบสนองนโยบายกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการค้นหาผู้ป่วยโรคทางจิตเวช เพื่อให้เข้าถึงบริการทางสาธารณสุขให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด (โดยตัวชี้วัดหลักคือ   โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า สมาธิสั้น และผู้ป่วยที่ติดแอลกอฮอล์เข้าถึงบริการการรักษา รวมไปถึงติดตามผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายหลังจำหน่าย ไม่ให้เกิดการทำซ้ำภายในระยะเวลา 1ปี )

เพื่อมุ่งเน้นให้ประชากรมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จึงจัดทำโครงการสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อประเมินระดับความเครียด การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี การผ่อนคลายความตึงเครียด รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านจิตเวช ให้ประชาชนผู้มารับบริการ บุคลากรในโรงพยาบาล ได้เข้าถึงข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อตระหนักรู้สุขภาพจิตตนเองและบุคคลรอบ ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานีและผู้มารับบริการ มีความเข้าใจและความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต และให้บุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานีและผู้มารับบริการ มีแนวทางในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและบุคคลรอบข้างได้อย่างเหมาะสม โดยห้บุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานีและผู้มารับบริการ สำรวจสุขภาพจิตของตนและมีทักษะในการพัฒนาสุขภาพจิต ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ทางด้านจิตเวชและยาเสพติด

ไพศาล เชิดชูชาติ / เรียบเรียง