กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กทม.ฯ ประชุม กรรมการสงเคราะห์ฯ 2 วาระรวด

วันที่ 5 พ.ย.62 ที่ห้องประชุม ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม คุณ ปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ประธานการประชุมในข้อ11( 4 และ 5  )เรื่องการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจ พ.ศ.2554 หมวด 3 โดยจะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารกรรมการสงเคราะห์อย่างน้อยทุก 3 เดือน/ครั้งโดยในหัวข้อหลักในการประชุม ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน ของกรรมการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุม ตามวาระ พร้อมได้รับมอบเงินจากบริจาคโดยคุณแม่ศรีนวล คำดีเป็นจำนวนเงิน200000บาทไว้ให้เด็กได้ฝึกอาขีพ