โรงพยาบาลปทุมธานี จัดโครงการ “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”

วันที่ 30 ต.ค.62 ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้าน ให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการพึ่งภูมิปัญญาในท้องถิ่นตามสภาพของแต่ละชุมชน  และตามวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ จึงมีนโยบายเพื่อการคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์  สืบทอดภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมอันทรงคุณค่า คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบการถวายพระสมัญญา “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการรณรงค์รวมพลังด้านสุขภาพ “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยในเครือข่ายสร้างกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  โดยมีการดำเนินการจัดนิทรรศการ  แสดงผลงาน  สมุนไพร  งานบริการ  และผลงานจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดีเด่นในพื้นที่ และจัดสาธิตออกร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และจัดการแสดงลานสมุนไพร

นายแพทย์ ประสิทธ์  มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดมความคิดเห็นและเตรียมการณ์ในการจัดนิทรรศการและการออกร้าน เพื่อการรวมพลังสร้างสุขภาพของเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อกระตุ้นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยได้รู้จัก และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาประจำชาติ ที่มีมาช้านาน รวมทั้งการสร้างกระแส และเป็นกลไกผลักดัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตลอดจนการใช้กลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนดั้งเดิมในระบบบริการสุขภาพ ระบบเศรษฐกิจ และการพึ่งตนเองของสังคมไทย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเกิดการขับเคลื่อนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ในท้องถิ่น และพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่นบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานี ,ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับจังหวัด/อำเภอ/และตำบล,แพทย์แผนไทย/ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยระดับอำเภอ  ล่าสุดจากการจรวจสอบความเป็นไปได้ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” มากกว่า 300 คน

ภาพข่าวโดย / ไพศาล เชิดชูชาติ