กขป.ประชุมคณะกรรมการจัดงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง

ดร.ธงชัย  กันพันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสานพลังสร้างสุขภาวะภาคกลาง (ทีมวิชาการ) เขตพื้นที่ 4  ครั้งที่ 2 /2562 กล่าวเปิดประชุม และนำเสนอ พร้อมสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ณ จ.ระยอง  ในระหว่าง 20 – 21 กันยายน 2562 โดย กขป.เขตพื้นที่ 6 เขตเจ้าภาพได้เรียนเชิญคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 เขตพื้นที่ คือ เขต 4 เขต 5  เขต 6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานซึ่งเขตพื้นที่ 4 ได้รับมอบหมาย เสวนาการจัดการขยะชุมชน  (ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่องเสวนาเกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย คุณสุทัศน์ หลีกพาล ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางขันหมาก จ.ลพบุรี และเสวนาโภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยฯ นายกจีรทิปต์  ทวีสุข นายก อบต.ราชสถิตย์ จ.อ่างทอง

โดยเปิดนิทรรศการจัดการขยะชุมชน  คุณสุเนตรา  ภาคเจริญ เกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย  คุณสุทัศน์  หลีกพาล , ลดเหล้าเท่ากับลดเสี่ยง คุณประชาญ  มีสี ,โภชนาการทุกกลุ่มวัย อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต คุณธงชัย  กันพันธ์ การจัดประชุมคณะกรรมการ กขป.ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ราชสถิตย์ อ.ไชยโย จ.อ่างทอง ได้รับการต้อนรับจากนายจิรทิปต์ ทวีสุข นายกอบต.ราชสถิตย์ และในช่วงบ่ายมีการจัดประชุม กขป.เขตพื้นที่ 4 ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการจัดเวทีพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 12 และเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพแห่งชาติในระหว่าง วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. โดยมีการเรียนเชิญตัวแทนจากจังหวัด ๆ ละ 5 ท่าน และตัวแทน กขป.ทั้ง 13 เขต ๆ ละ 3 ท่าน รวมถึงตัวแทนของมหาวิทยาลัย เขตพื้นที่ละ 2 ท่านเพื่อให้กลุ่มเครือข่ายสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ทำความเข้าใจสาระสำคัญของ ร่างเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นระบบ โดยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนั้น คจ.สช.

จึงได้กำหนดจัดประชุม การเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒” ในวันจันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพฯ , สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุม วายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงคณะบริหารของทีมเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมกาสุขภาพแห่งชาติ คำสั่งแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คนใหม่คือ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ และทีมงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้มีการเรียนเชิญเครือข่ายเข้าร่วมเวทีสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯ ระดับพื้นที่ ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร ทางทีมงานมีทิศทาง ภาคส่วนได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนงบประมาณไว้ 2 แบบคือ 1.จะสนับสนุนแนวทางเดิม  2.ให้แต่ละจังหวัดกำหนดทิศทางเอง ซึ่งยังไม่มีการลงมติที่ชัดเจน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 /2562 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบและติดตาม งานวิชาการ ขณะนี้ทั้ง 8 จังหวัดได้จัดส่งเอกสารงานวิชาการจากพื้นที่เรียบร้อย ในประเด็นผู้สูงอายุ จัดทำโดย จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี , ประเด็นอาหารปลอดภัย จัดทำโดย จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครนายก , ประเด็นอุบัติเหตุ  จัดทำโดย จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสระบุรี , ประเด็นขยะ  จัดทำโดย จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยจะมีคณะกรรมการทีมวิชาการจะรวบรวม ประมวลสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป เห็นชอบให้ทำตามงบประมาณที่มีสนับสนุนในโครงการฯ ประมาณการไว้ประมาณ 200 เล่ม

การจัดนิทรรศการ ในการจัดการขยะชุมชน  คุณสุเนตรา  ภาคเจริญ , เกษตรอินทรีย์ดีต่อชีวิตคนไทย  คุณสุทัศน์  หลีกพาล , การลดเหล้าเท่ากับลดเสี่ยง คุณประชาญ  มีสี และการโภชนาการทุกกลุ่มวัย  อาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชีวิต คุณธงชัย  กันพันธ์ โดยที่ประชุมเห็นชอบแจ้งเรื่องเงินสนับสนุนการจัดทำนิทรรศการ จำนวน 3,000 บาท จากเขต 6 รับเงินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง ทั้งนี้ให้ เตรียมเอกสารใบเสร็จค่าวัสดุ ทั้งนี้ จำนวน 3,000 บาท จากเขต 4  รับเงินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จ.ระยอง ในการจัดทำสื่อวิดิทัศน์สรุปงานเสนอผลงาน กขป.เขต 4 จัดทำโดยทีมสื่อ นำโดย นายภูริวัชญ์  ลิขิตสกุลเดช จะมีการจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 4 ที่มีการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา ในการลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานมหกรรมภาคกลาง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นรวม 100 คน ได้แก่ คณะกรรมการ กขป. จำนวน 38 ท่าน , ทีมนิทรรศการ 16 ท่าน , ตัวแทนจังหวัด 32 ท่าน , สื่อ 8 ท่าน และทีมงาน 6 ท่าน รวม 100 คน ซึ่งได้มีกำหนดการจัดส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน  2562 ทางทีมงานต้องกรอกเอกสารแบบตอบรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2562 เพื่อส่งมอบข้อมูลให้ทางเขต 6 ต่อไป

เวทีเตรียมพร้อมการจัดเวทีพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 วันที่ 28 ต.ค. 62 ด้วย คจ.สช. ได้กำหนดจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้ประเด็นหลัก (Theme) คือ“ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง…สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” โดยมีระเบียบวาระการประชุมจำนวน ๔ ระเบียบวาระที่1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน  2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง และ 4 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

เรื่องเพื่อการพิจารณาเข้าร่วมเสนอผลงาน แสดงนิทรรศการของกลุ่มคนพิการ มติที่ประชุม 1. มีงบสนับสนุนค่าจัดทำนิทรรศการ ของเขตพื้นที่ 4 จำนวน 3,000 บาท 2. ได้รับค่าเดินทาง สำหรับทีมจัดนิทรรศการรวม 4 ท่าน ๆละ 1,000 บาท รวม 4,000 บาท 3. ขอนำเรื่องไปเสนอในที่ประชุม ในวันที่ 28 ตุลาคม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เรื่องอย่างไรจะนำ เรียนกลุ่มคนพิการต่อไป โดยการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเข้าพักโรงแรมสตาร์ มติที่ประชุม 1. ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ท่านๆ ละ 1,000 บาท (รวมทีมนิทรรศการ) 2. ค่าที่พักห้องละ 1,100 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ เข้าพักวันที่ 11 พ.ย. 62  (จำนวน 19 ห้อง 4 จังหวัด ๆ ละ 8 ท่าน รวม 32 ท่าน รวม 16 ห้อง (จังหวัดลพบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง)ทีมผู้จัดงาน 6 ท่าน รวม 3 ห้อง

การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมงานมหกรรมฯครั้งที่ 2 วันที่ 28 ต.ค.62 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น มติที่ประชุม นายประชาญ  มีสี (ประเด็นอุบัติเหตุ) , นายสุทัศน์  หลีกพาล (ประเด็นอาหาร) ,นายภาษิต  ชุนศิริวัฒน์(ประเด็นผู้สูงอายุ) , นางสุเนตรา  ภาคเจริญ (ประเด็นสิ่งแวดล้อม)  ส่วนในเรื่องอื่นๆนั้น เสนอให้จัดทำ QR Code เอกสารวิชาการๆแบน สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเชต โดยจะนัดประชุมครั้งต่อไป 16 – 17 ณ อบต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.กาสัก  เต๊ะขันหมาก กล่าวถึง การเข้าร่วมงานมหกรรมฯ ภาคกลาง ณ จังหวัดระยอง เราควรจะมีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยากให้ตั้งใจไปเก็บเกี่ยว เรียนรู้เพราะจะได้ประโยชน์มาก ลานนิทรรศการ มีบูทที่จะมานำเสนอ ประมาณ 40 – 50 บูท เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนจากหลายๆๆ หน่วยงานองค์กร นอกเหนือจากการโชว์ผลงานของเราแล้ว นวัตกรรมใหม่ๆ ของเขตเรา ต้องเติมกำลังใจให้กัน  ขยายต่อความรู้สู่การปฏิบัติจริง share&learn

วาทิต เดชมานนท์ / ภาพ :: กสิฐา พรพันธ์ / เรียบเรียง /  ไพศาล เชิดชูชาติ (Clip)