มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จัดมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว จัดงานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) “สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมปางสีดา และศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ราชการจังหวัดสระแก้ว และมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานของมรภ.วไลยอลงกรณ์และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้น้อมนำพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ ตลอดจนพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพ เนื่องจาก “การศึกษาคือความมั่นคงของชาติ”กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบได้ด้วย การเสวนา นิทรรศการวิถีพอเพียง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนั้น ได้มีพิธีมอบรางวัล ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วยการประกวดหมู่บ้านตัวอย่าง การประกวดเรียงความ การประกวดคำขวัญ การประกวดถ่ายภาพ และพิธีมอบรางวัลชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมงานกว่า 500 คน.