มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้าผลประเมินคุณภาพ ระดับคุณภาพดี ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ตรวจประเมินฯ ทั้งภายในและภายนอก

ได้แก่ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ รศ.ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และอ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และในวันที่ 29 สิงหาคม ได้มีการสรุปและประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดี ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562