ปทุมธานี จัดมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม นำวัฒนธรรมชุมชน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วันที่13 ส.ค.62 ที่ โรงแรมทินิดีปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นางชไมพร ขัวญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายจุมพต  ตระกูลนุช  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันแถลงข่าว มหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม โครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนา  ด้านต่างๆ ของประเทศ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2562 – 2564) ในประเด็น พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถตอบสนองนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ให้ความสำคัญในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม  ให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชน  ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม 
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าว่า โครงการมหกรรมวัฒนธรรมงานศิลป์ เลิศล้ำวัฒนธรรม ใช้หลักของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ชุมชน  เป็นชุมชนที่มีบ้าน วัด โรงเรียนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน 3 ด้าน คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตัวเองนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาชีวิต สามารถนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) จำหน่ายมี รายได้เพิ่ม หนี้สินลดลง และพัฒนาต่อยอดกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยใช้หลัก”วัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์”เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางวัฒนธรรมของชาติไทย โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษไทยโดยการการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และนำทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้น มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชน ตลอดจนสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคม และประเทศชาติ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา / รายงาน